Producten

Biodiversiteit

Aandacht voor (agro)biodiversiteit is een belangrijk thema binnen duurzame landbouw. Akkerranden, samen met een netwerk van hagen en houtwallen, huisvesten natuurlijke vijanden die plagen in de landbouw te lijf gaan. Een bodem met een hoge biodiversiteit en een hoog organisch stof gehalte is weerbaarder, houdt water beter vast en benut voedingsstoffen beter. En dat zorgt weer voor een beter rendement voor de akkerbouwer of teler en een schoner milieu.

Gewasbeschermingsmiddelen worden uitgebreid getest en beoordeeld op de effecten op waterorganismen, vogels, zoogdieren, planten en insecten. Gebruiksvoorschriften worden hierop aangepast. Bij juist gebruik van een middel zijn er dus geen ongewenste effecten op flora, fauna en leefomgeving. De interacties met flora, fauna en de leefomgeving zijn complex. Hierdoor kunnen tijdelijke effecten niet altijd voorkomen worden. Deskundigen zijn het erover eens dat de invloed van toegelaten middelen beperkt is. Door gewasbeschermingsmiddelen bewust in te zetten en te integreren in andere (biologische) bestrijdingsmethoden, kunnen ongewenste effecten op het milieu verder worden teruggebracht. Dit is het principe van geïntegreerde teelt. Door toegenomen kennis kunnen natuurbeheer en landbouw beter gecombineerd worden.

Als gevolg van overheidsmaatregelen en innovatie van de industrie zijn de potentiele risico's van gewasbeschermingsmiddelen voor ecosystemen momenteel ruim 75% lager dan in 1988 (bron: Milieubalans). Roofvogels hebben in de jaren 60 ernstig te lijden gehad van de ophoping van gewasbeschermingsmiddelen in de voedselketen. Sinds in de beoordeling van middelen dergelijke effecten worden meegenomen, komen roofvogels, zoals de havik, sperwer en buizerd, weer voor in Nederland. Vruchtwisseling, versnippering van gebieden, bodem en grondbewerking hebben een grotere invloed op de lokale leefomgeving dan gewasbeschermingsmiddelen. Gewasbeschermingsmiddelen kunnen natuurvriendelijker zijn dan andere vormen van landbeheer. Bijvoorbeeld selectief spuiten in plaats van maaien kan voor bepaald vogelsoorten onder bepaalde omstandigheden gunstiger zijn.

Biodiversiteiststroken

Op onze Forward Farm doen we onderzoek naar het inzetten van biodiversiteitsstroken op landbouwbedrijven. Veel land- en tuinbouwgewassen zijn voor de bestuiving afhankelijk van insecten. Door intensieve teeltmethoden kan de biodiversiteit gereduceerd worden. Populaties bestuivende insecten zoals hommels en bijen kunnen verzwakken als gevolg van een afnemende hoeveelheid bloeiende planten in het groeiseizoen. Het inzetten van biodiversiteiststroken is een praktische methode om biodiversiteit te stimuleren in landbouwgebieden, met een specifieke focus op de verbetering van de leefomstandigheden van bestuivende insecten.

Bijenhotel

Afb.1. Ook het gebruik van insectenhotels stimuleert de biodiversiteit

Bloemenstrook

Afb.2. Inzet van bloemenstroken om de biodiversiteit te verbeteren

Nuttige insecten-app

Onze nuttige insecten app is een handig hulpmiddel om te kijen wat de invloed van onze insecticiden is op een breed spectrum aan nuttige insecten die in een gewas van nature aanwezig zijn, of bijvoorbeeld in de glastuinbouw, door de teler/kweker zijn uitgezet. Lees hier meer over deze app.

Poster natuurlijke vijanden in de aardappelteelt

Op extra aandacht te geven aan de nuttige insecten in de aardappelteelt hebben we poster gemaakt met daarop de afbeeldingen van de belangrijkste nuttige insecten. Klik hier om deze poster te downloaden. Bij de poster hoort een boekje met een beschrijving van de levenscyclus van de nuttige insecten. Klik hier om het boekje te bekijken of om te downloaden.