Producten

Gewasbescherming en opslag

De gewasbeschermingsmiddelenindustrie brengt haar middelen alleen op de markt via distributiepunten die zijn erkend door de Stichting Registratie en Opleiding Distribuanten Gewasbeschermingsmiddelen, dan wel via afnemers die kunnen aantonen dat zij aan de wettelijke eisen van vakbekwaamheid, veilige opslag en transport voldoen.

Transport van gewasbeschermingsmiddelen

Voor transport van gewasbeschermingsmiddelen is veelal de Wet Vervoer Gevaarlijke stoffen van toepassing. Daarbij gelden aparte voorschriften voor de verpakking en de vrachtwagen. Chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren, hebben daarvoor een speciale opleiding gehad.

Opslag van gewasbeschermingsmiddelen

Niet alleen voor het transport, ook voor opslag gelden veiligheidsregels. Voor het opslaan van gewasbeschermingsmiddelen is een vergunning op basis van de Wet Milieubeheer nodig. Zo moeten bij de opslag brandbare en niet-brandbare stoffen gescheiden worden. Ook moeten er voorzieningen voor de opvang van bluswater aanwezig zijn om te voorkomen dat verontreinigd bluswater in het milieu komt.

Ook boeren en tuinders en andere gebruikers hebben opslagvoorschriften die wettelijk geregeld zijn. Middelen moetenonder andere bewaard worden in een aparte, goed afgesloten ruimte die aan allerlei eisen moet voldoen.