Producten

Producten

Insecticide Batavia®

Toepassingsvoorwaarden
Voor bedekte teelten geldt dat gebruik wel is toegestaan op bloeiende planten mits er geen bijen of hommels in de kas actief naar voedsel zoeken. Voorkom dat bijen en andere bestuivende insecten de kas binnenkomen door bijvoorbeeld alle openingen met insectengaas af te sluiten.
Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Resistentiemanagement 

Dit middel bevat de werkzame stof spirotetramat. Spirotetramat behoort tot de acetyl CoA carboxylase remmers. De IRAC code is 23. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Gezien het grote aantal variëteiten en de wisselende teeltomstandigheden van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, vaste planten, bloembollen- en bolbloemen en groenteteeltgewassen en de verschillen in gewasverdraagzaamheid, verdient het aanbeveling om alvorens het middel toe te passen een proefbespuiting uit te voeren.

Na de proefbespuiting 14 dagen wachten om vast te stellen of een bespuiting van het middel gewaseffecten veroorzaakt.

Niet toepassen in de volgende teelten, vanwege mogelijke schade aan het gewas:
Alstroemeria, Begonia, Cyclamen, Euphorbia, Ficus, Fuchsia, Hedera, Hydrangea, Impatiens, Pelargonium,  Salix, Saintpaulia.
Overige bijzonderheden

Effecten op nuttige insecten
De classificatie van Batavia in onderstaande tabel is bij direct raken van de nuttige insecten. Batavia is veilig voor nuttige insecten en kan uitstekend worden toegepast in geïntegreerde teeltsystemen en in combinatie met nuttigen.

 

Nuttig insect
Classificatie
 Anthocoris spp.  
 Amblyseius cucumeris
 
 Amblyseius swirskii  
 Aphidius spp.  
 Chrysoperla carnea
 
 Coccinellidae
 
 Dacnusa sibrica
 ?
 Diglyphus isea ?
 Encarsia formosa
 
 Eretmocerus spp.  
 Feltiella acarisuga
 
 Macrolophus caliginosus
 
 Orius spp.
 
 Phytoseiulus persimilis
 
 Typhlodromus pyri
 
       
veilig 
  licht schadelijk
  matig schadelijk
 

schadelijk

Disclaimer:
De hier weergegeven classificatie is opgesteld aan de hand van nationale en internationale werkingsproeven en praktijkervaringen en zijn gebaseerd op de in Nederland geregistreerde toepassingsdosering. Omdat de weerssituatie, gewasontwikkeling en de spuittechniek mede van invloed zijn, kunnen aan deze lijst geen rechten worden ontleend.
 

Raadpleeg de Toolbox Emissiebeperking voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.
H&P zinnen
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H317:
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H361fd:
Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H412:
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P280:

Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

P333+P313:
Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.