Producten

Producten

Insecticide Decis®

Decis is geformuleerd als emulgeerbaar concentraat (EC). Het middel werkt als een contact‑ en maaggif, de werking is bijzonder snel. Decis werkt niet systemisch, heeft geen dampwerking en dringt niet in het blad door, wel dringt het middel diep in de waslaag door. Decis bezit in de aangegeven doserin­gen geen fytotoxische eigenschappen. Decis is werkzaam tegen vele insecten.

Aanvullende aanbevelingen gewassen

Aardappelen
Een behandeling uitvoeren zodra de larven de grootte van een tarwekorrel hebben bereikt.

Pootaardappelen

Ter voorkoming van virusoverdracht (o.a. bladrolvirus) door bladluizen. Toepassen zodra 90% van de planten is opgekomen. De behandeling 14 dagen later herhalen.

Ter voorkoming van virusoverdracht van het Yn-virus door bladluizen. Toepassen in de periode vanaf de opkomst van het gewas tot één week voor de rooidatum. In de beheersingsstrategie kan Decis maximaal 3x worden ingezet.

Voor de dosering van de minerale olie raadpleeg de publicaties van o.a. Delphy. Het middel toepassen in combinatie met minerale olie.

Consumptie- en zetmeelaardappelen
Een behandeling uitvoeren wanneer gemiddeld meer dan 50 bladluizen per samengesteld blad voorkomen.

Bieten
De bestrijding van trips kan het beste worden uitgevoerd wanneer de tripsen op de jonge plantjes worden waargenomen. Rupsen, die in de maand augustus hier en daar worden aangetroffen, kunnen soms een aanzienlijke hoeveelheid blad wegvreten. De schade valt doorgaans mee. In een enkel geval kan bestrijding gewenst zijn.

Granen
Een bespuiting uitvoeren als tenminste 70% van de halmen met bladluizen is bezet.
Een toepassing in het najaar kan ook noodzakelijk zijn bij veel bladluizen op de jonge halmen. Een gecombineerde bestrijding van bladluizen en afrijpingsziekten is verantwoord wanneer bij begin bloei tenminste 30% van de halmen met bladluizen is bezet.

Maïs
Toepassingsinterval: ca. twee weken

Peulvruchten (inclusief veldboon, m.u.v. lupine en sojaboon)
Zodra vreterij van de bladrandkever aan de blaadjes van de jonge planten wordt waargenomen een behandeling uitvoeren.

Graszaadteelt, graszodenteelt, sportvelden en cultuurgrasland
Bij voorkeur spuiten met veel water; regen kort na de toepassing heeft een gunstig effect op de bestrijding. De behandeling dient in de herfst te worden uitgevoerd.
Om de kans op contact van het middel met de larven te vergroten, verdient het aanbeveling het weiland eerst te slepen en geen drijfmest kort voor de bespuiting aan te brengen.
N.B.: Het middel heeft geen effect op emelten.

Graszaadteelt van veldbeemd,

Ter bestrijding van de graszaadgalmug. De 1e bespuiting dient circa één week na het begin van de eiafzetting te worden uitgevoerd; op overjarige percelen dient de bespuiting na 14 dagen te worden herhaald. Op 1e jaars percelen kan met één bespuiting worden volstaan, na verwijdering van de dekvrucht.

Vezelvlas en blauwmaanzaad
Een behandeling uitvoeren zodra aantasting wordt waargenomen.

Koolzaad

Ter bestrijding van de koolzaadglanskever: zodra vóór de bloei van het gewas gemiddeld 3 5 glanskevers per plant aanwezig zijn, een behandeling uitvoeren. Als het gewas bloeit, is een bestrijding niet zinvol meer.

Ter bestrijding van de koolzaadsnuitkever: vanaf het moment dat de eerste hauwen gevormd zijn, een behandeling uitvoeren zodra per plant 1 of meer snuitkevers aanwezig zijn. Nadat alle hauwen zijn gevormd, is een bestrijding niet zinvol meer.

Karwij
Zodra de eerste rupsjes zich in de schermen inspinnen een behandeling uitvoeren.

Veldboon (voedergewas)
Zodra vreterij van de bladrandkever aan de blaadjes van de jonge planten wordt waargenomen een behandeling uitvoeren.

Bladrammenas, bladkool en stoppelknollen
Een behandeling uitvoeren zodra aantasting wordt waargenomen.

Fruitgewassen

De onbedekte teelt van aalbes en kruisbessen.

De toepassing dient kort voor de bloei en na de bloei plaats te vinden als de eispiegels uitkomen. De bestrijding van wantsen dient plaats te vinden bij het verschijnen van de larven. Het is vrijwel zeker dat bij het juiste bestrijdingsmoment van deze insecten sommige bessen in bloei staan. Dat betekent dat een bespuiting vóór de bloei mogelijk te vroeg is en direct na de bloei herhaald moet worden.

De onbedekte teelt van bramen en frambozen

Ter bestrijding van aardbeibloesemkever en frambozekever. Eén keer spuiten 10 14 dagen vóór de bloei en/of één keer spuiten kort vóór de bloei gevolgd door één keer spuiten vlak na de bloei.

Ter bestrijding van rupsen (o.a. bladrollers) toepassen vóór de bloei en eventueel op het tijdstip van de eerste generatie van de vruchtbladroller (± half juni).

Ter bestrijding van wantsen vóór de bloei spuiten bij het uitkomen van de eieren.

Groentegewassen

Aubergines, komkommers, meloenen, paprika's, Spaanse peper en tomaten en de bedekte teelt van augurken en courgettes
De behandeling enige malen (maximaal 3 keer) herhalen met een interval van plm. 7 dagen.

Rode kool, savooie kool, spitskool, witte kool, bloemkool, broccoli, spruitkool, en koolrabi (stengelkool),

Ter bestrijding van koolrupsen, koolmot en bladrollers. Spuiten zodra eerste vreterij zichtbaar wordt.
Ter bestrijding van koolgalmug het middel toepassen zodra de eerste eitjes zijn afgezet. De bespuiting zonodig herhalen.

Koolraap, knolraap (consumptieraap), de onbedekte teelt van radijsachtigen.
Zodra aantasting optreedt dient met de bespuiting begonnen te worden.

Bedekte teelt van radijs 
Zodra aantasting optreedt dient met de bespuiting begonnen te worden. Behandeling herhalen, totaal maximaal 3 toepassingen per 12 maanden, met een interval van ten minste 7 dagen.

Asperges
in 1  en 2 jarige velden: zodra de stengels boven de grond komen;
in productievelden: direct na de oogst. De behandeling desgewenst herhalen.

Paddestoelenteelt

Gewasbehandeling
Het is aan te bevelen Decis op de bedden onder lage druk en in de rest van de cel onder hoge druk toe te passen. Tijdstip van toepassing: Ná het afdekken tot en met de oogst met in achtname van de veiligheidstermijn.
Dosering: 3 ml in 50-100 liter water per 100 m² teeltoppervlak.

Ruimtebehandeling
Toelichting:
Tijdens de behandeling en enige tijd daarna moeten de champignons droog blijven. Vanaf het moment van de behandeling dient de ventilatie en de circulatie gedurende 1 uur stopgezet te worden en dient de verlichting ingeschakeld te zijn.

Bloemisterij , boomkwekerij , bolbloem- en bloembolgewassen en vaste planten

Tulp en hyacint
Toepassen in de periode vanaf mei . Bij tulpen de bespuitingen voortzetten tot de derde week van juni en bij hyacinten tot één week voor het rooien. In de beheersingsstrategie kan Decis maximaal 3x worden ingezet.

Lelie
Toepassen in de periode vanaf kort na opkomst tot kort voor rooien. In de beheersingsstrategie kan Decis maximaal 3x worden ingezet. Gecombineerde toepassing met minerale olie kan het effect verbeteren.
 
Bloemisterijgewassen.
Behandeling herhalen met een interval van 7 dagen.

Boomkwekerijgewassen en vaste planten
Spuiten zodra de aantasting optreedt. Bij rupsen van de bastaardsatijnvlinder eventueel ook spuiten in de nazomer vóórdat de rupsen zich inspinnen. Het verdient aanbeveling door middel van een proefbespuiting vast te stellen of het gewas de behandeling verdraagt.

Gecombineerd toepassen met minerale olie kan het effect verbeteren.
Voor de dosering van minerale olie raadpleegt men de voorlichting.