Producten

Producten

Insecticide Decis®

Toepassingsvoorwaarden

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan wanneer in percelen die grenzen aan oppervlaktewater gebruik
wordt gemaakt van:

 • minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen in de volgende teelten:
  poot-, zetmeel en consumptieaardappelen, peulvruchten, veldboon, bladrammenas, bladkool, stoppelknollen, aalbes, kruisbes, braam, framboos, sla,
  peulgroenten, sluitkoolachtigen, bloemkoolachtigen, koolaap, knolraap, radijsachtigen, uien, sjalotten, knoflook, prei, asperge, bloembol- en
  bolbloemgewassen (met uitzondering van gladiool), vaste planten;
 • minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen in de teelt van boomkwekerijgewassen, waarbij geldt dat toepassing uitsluitend door middel van een
  neerwaartse bespuiting mag plaatsvinden.
 • minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen in de volgende teelten:
  mais, stengelkool, gladiool, bloemisterijgewassen
Gevaarlijk voor bijen en hommels. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande
gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen en hommels. Gebruik dit product niet wanneer bloeiende onkruiden
aanwezig zijn. Gebruik is wel toegestaan op bloeiende planten in de kas mits er geen bijen of hommels in de kas actief naar voedsel zoeken. Voorkom dat
bijen en andere bestuivende insecten de kas binnenkomen, bijvoorbeeld door alle openingen met insectengaas af te sluiten.
Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.
Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor bestuivers in kasteelten. Raadpleeg uw leverancier van bestuivers over het gebruik van dit middel in combinatie met
het gebruik van bestuivers en over de in acht te nemen wachttijden.
Overige bijzonderheden

Effecten op nuttige insecten
Het effect van Decis EC is afhankelijk van de spuittechniek. De classificatie in onderstaande tabel is bij direct raken van de nuttige insecten. Wordt echter slechts een deel van een gewas (bijvoorbeeld alleen de koppen of alleen bovenlangs) gespoten, dan zal het effect minder zijn. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen en hommels. Gebruik dit product niet wanneer bloeiende onkruiden aanwezig zijn. Gebruik is wel toegestaan op bloeiende planten in de kas mits er geen bijen of hommels in de kas actief naar voedsel zoeken. Voorkom dat bijen en andere bestuivende insecten de kas binnenkomen, bijvoorbeeld door alle openingen met insectengaas af te sluiten.

Nuttig insect Classificatie  
Anthocoris spp.  
Amblyseius cucumeris   
Amblyseius swirskii  
Aphidius spp.  
Chrysoperla carnea   
Coccinellidae   
Dacnusa sibrica 
Diglyphus isea 
Encarsia formosa   
Eretmocerus spp.   
Feltiella acarisuga   
Macrolophus caliginosus   
Orius spp.   
Phytoseiulus persimilis   
Typhlodromus pyri   
        veilig 
  licht schadelijk
  matig schadelijk
 

schadelijk


Disclaimer:
De hier weergegeven classificatie is opgesteld aan de hand van nationale en internationale werkingsproeven en praktijkervaringen en zijn gebaseerd op de in Nederland geregistreerde toepassingsdosering. Omdat de weerssituatie, gewasontwikkeling en de spuittechniek mede van invloed zijn, kunnen aan deze lijst geen rechten worden ontleend.

Voorkomen emissie
Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert Bayer Crop Science om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangmogelijkheid voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een Phytobac® (of gelijkwaardige methode) om onnodige milieubelasting te voorkomen.
Raadpleeg de Toolbox Emissiebeperking voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.
Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding
Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd en er in kassen gedurende 2 uur geventileerd is. Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen
H&P zinnen
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H226:
Ontvlambare vloeistof en damp
H302:
Schadelijk bij inslikken.
H304:
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315:
Veroorzaakt huidirritatie.
H318:
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H332:
Schadelijk bij inademing.
H335:
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336:
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H410:
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P240:
Opslag- en opvangreservoir aarden.
P280:

Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.

P305+P351+P338:
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P308+P311:
Na (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen
P331:
GEEN braken opwekken.
P501:
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamel punt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Zie STORL.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.