Producten

Producten

Fungicide InFinito®

Toepassingsvoorwaarden
Om het grondwater te beschermen mag in de teelt van aardappelen dit product enkel worden toegepast vanaf BBCH 39 (een gesloten gewas waarbij 90% van de planten elkaar tussen de rij raakt) tot voor BBCH 89 (begin vergeling gewas) wanneer toegepast in een grondwaterbeschermingsgebied.

Resistentiemanagement 

Dit middel bevat de werkzame stof fluopicolide and propamocarb-hydrochloride. Fluopicolide behoort tot benzamiden. De Frac code is 43. Propamocarb-hydrochloride behoort tot de carbamaten. De Frac code is 28. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

In de teelt van sjalot, bosui en knoflook dient Infinito verspoten te worden met een volume van 200-800 l/ha.
In de teelt van prei dient Infinito verspoten te worden met een volume van 200-800 l/ha.
In de teelt van incarvillea dient Infinito verspoten te worden met een volume van 200-800 l/ha.
In de teelt van sla (niet-kropvormend), spinazie, rucola en aromatische kruidgewassen toepassing toegestaan vanaf BBCH 30 (begin stengelstrekking of groei van een rozet). In de teelt van sla (kropvormend), sluitkoolachtigen, bloemkoolachtigen, boerenkool en koolrabi toepassing toegestaan vanaf BBCH 40 (begin ontwikkeling  oogstbare vegetatieve plantdelen)
In de teelt van aardappel mag per seizoen maximaal 6,4 liter Infinito per hectare worden toegepast
Overige bijzonderheden
Voorkomen emissie
Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert Bayer Crop Science om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangmogelijkheid voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een Phytobac® (of gelijkwaardige methode) om onnodige milieubelasting te voorkomen.
Raadpleeg de Toolbox Emissiebeperking voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.
Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding
Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen

Residuen volgteelten
Afhankelijk van de afbraaksnelheid van een middel, kan het voorkomen dat een middel met systemische eigenschappen kan worden teruggevonden in een volgende teelt. Lage hoeveelheden van de actieve stof die zijn achtergebleven in de bodem kunnen dan systemisch worden opgenomen in een volgende teelt en bij de oogst in de residu-analyse worden gemeten. Als dit risico aanwezig is, wordt een MRL voor volggewassen vastgesteld. Deze MRL’s dekken qua hoogte niet een gebruik af in de betreffende teelt maar zorgen er voor dat het geoogste product in het handelsverkeer mag worden gebracht. Is er een registratie in de teelt dan ligt in het algemeen de MRL op een veel hoger niveau omdat deze MRL het gebruik in de betreffende teelt afdekt.

De actieve stof fluopicolide die in Infinito zit, kan opgenomen worden in volggewassen. Voor vrijwel alle volgteelten waar een risico op een residu als gevolg van een voorgaande teelt aanwezig is (m.n. knol- en wortelgewassen), is een MRL aanwezig. Voor valeriaanwortel, ginseng en zonnehoed ontbreekt momenteel nog een MRL en moet voorlopig een teelt ontraden worden op het betreffende perceel indien in voorgaande teeltseizoenen InFinito is gebruikt. Bayer Crop Science onderzoekt de mogelijkheden om ook voor deze gewassen alsnog tot de vaststelling van MRL’s te komen. Voor de actuele stand ten aanzien van de beschikbare MRL’s voor fluopicolide, zie de EU Pesticide database.

H&P zinnen
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H317:
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H400:
Zeer giftig voor in het water levende organismen.
P273:
Voorkom lozing in het milieu.
P280:

Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

P333+P313:
Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P391:
Gelekte/gemorste stof opruimen
P501:
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamel punt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Zie STORL.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.