Producten

Producten

Fungicide Luna® Sensation

Toepassingsvoorwaarden
Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de onbedekte teelt van zij- of opwaarts bespoten bessen en braam- en framboosachtigen op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT95.
Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.
Op enkele tulpen zijn bloeireacties in de vorm van een lichte bloemverkleuring waargenomen. Het gebruik op tulpen vlak voor of tijdens de bloei wordt derhalve ontraden.

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden in de volgende teelten:

 • de onbedekte teelt van knolselderij
 • de onbedekte teelt van asperge
 • de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen
 • de onbedekte teelt van bloembol- en bloemknolgewassen m.u.v. lelie*
 • de onbedekte bloemenzaadteelt
 • de bedekte teelt van sla
 • de bedekte teelt van boomkwekerijgewassen m.u.v. de opkweek van druif
 • de bedekte teelt van bolbloemen
 • de bedekte teelt van pioen
 • de bedekte en onbedekte teelt van vaste planten
 • de bedekte en onbedekte veredelingsteelt en basiszaadproductie van kruiden m.u.v. kruidenzaadgewassen
 • de bedekte en onbedekte veredelingsteelt en basiszaadproductie van sierteeltgewassen m.u.v. boomkwekerijgewassen

*Om het grondwater te beschermen mag dit product in de onbedekte teelt van lelie niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden in de periode van 1 september tot 1 maart.

Resistentiemanagement 

Dit middel bevat de werkzame stoffen fluopyram en trifloxystrobin. Fluopyram behoort tot de pyridinyl-ethyl-benzamiden. De Frac code is 7. Trifloxystrobin hoort tot de strobilurinen. De Frac code is 11. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

In de teelt van knolselderij toepassen vanaf BBCH 40 (verdikking van de vegetatieve delen).
In de onbedekte teelt van bloembol- en bloemknolgewassen maximaal 1,5 L/ha middel per 12 maanden toepassen.
Toepassing in de teelt van druif is uitsluitend toegestaan tot BBCH 73 (tot de druiven zo groot zijn als grutten en de trossen beginnen te hangen).
In de onbedekte teelt van braam- en framboosachtigen toepassen van BBCH 40 tot en met BBCH 69 (vanaf de ontwikkeling van de bloemknoppen tot einde bloei).
Toepassing in de onbedekte teelt van bloembol- en bloemknolgewassen, met uitzondering van lelie, is uitsluitend toegestaan van maart tot en met augustus; de toepassing in lelie is toegestaan van maart tot en met oktober.
In verband met residuen in volggewassen in het eerstvolgende seizoen geen kardoen, bleekselderij en knolvenkel telen.
Gezien het grote aantal variëteiten en de wisselende teeltomstandigheden in bloembol- en bloemknolgewassen en de verschillen in gewasverdraagzaamheid, verdient het aanbeveling om alvorens het middel toe te passen een proefbespuiting uit te voeren.
Overige bijzonderheden
Voorkomen emissie
Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert Bayer Crop Science om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangmogelijkheid voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een Phytobac® (of gelijkwaardige methode) om onnodige milieubelasting te voorkomen.
Raadpleeg de Toolbox Emissiebeperking voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.
Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding
Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd en er in kassen gedurende 2 uur geventileerd is. Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen

Residuen volgteelten
Afhankelijk van de afbraaksnelheid van een middel, kan het voorkomen dat een middel met systemische eigenschappen kan worden teruggevonden in een volgende teelt. Lage hoeveelheden van de actieve stof die zijn achtergebleven in de bodem kunnen dan systemisch worden opgenomen in een volgende teelt en bij de oogst in de residu analyse worden gemeten. Als dit risico aanwezig is, wordt een MRL voor volggewassen vastgesteld. Deze MRL’s dekken qua hoogte niet een gebruik af in de betreffende teelt maar zorgen er voor dat het geoogste product in het handelsverkeer mag worden gebracht. Is er een registratie in de teelt dan ligt in het algemeen de MRL op een veel hoger niveau omdat deze MRL het gebruik in de betreffende teelt afdekt.

De actieve stof fluopyram die o.a. in Luna Privilege, Luna Sensation en Luna Experience zit, kan opgenomen worden in volggewassen. Voor vrijwel alle volgteelten waar een risico op een residu als gevolg van een voorgaande teelt aanwezig is, is een MRL aanwezig. Voor bleekselderij en knolvenkel  ontbreekt een MRL. Deze beide gewassen worden ontraden om als volgteelt te telen na een gewas waarin producten op basis van fluopyram zijn toegelaten

H&P zinnen
Bevat Trifloxystrobine, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H302:
Schadelijk bij inslikken.
H362:
Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.
H410:
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P260:
Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen
P263:
Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.
P280:

Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.

P308+P311:
Na (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen
P391:
Gelekte/gemorste stof opruimen
P501:
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamel punt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Zie AgriRecover
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.