Producten

Dreiging beëindiging Europese toelating groeiregulator maleïne hydrazide (MH)

Actieve marktsteun erg belangrijk voor onderstrepen belang MH voor de Nederlandse uienteelt
Voor de actieve stof maleïne hydrazide (MH), onder andere vermarkt in Nederland onder de merknamen Royal MH en Crown MH, loopt op dit moment een Europese herregistratieprocedure. De Europese toelating voor de actieve stof verloopt per 31 oktober 2017. In dit bericht wordt de laatste stand van zaken in dit herregistratie proces uiteengezet.

De Europese Commissie heeft op 19 september jongstleden haar voorziene conclusies gedeeld met de betrokken toelatingshouders – die de Europese toelating verdedigen - en de nationale toelatingsautoriteiten in de verschillende EU lidstaten. Voor Nederland is dat het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Het Ctgb kan vervolgens haar nationale oordeel kenbaar maken aan de hand van deze voorlopige Europese conclusies. De Europese Commissie heeft voorgesteld om de Europese toelating van de actieve stof vooralsnog niet te gaan verlengen en heeft de toelatingshouders vragen gesteld over specifiek onderdelen van het ingediende toelatingsdossier. Op dit moment zijn de toelatingshouders die de actieve stof op Europees niveau verdedigen over de Europese beoordeling in gesprek met de Europese Commissie en de toelatingsautoriteiten in de verschillende EU lidstaten. Een discussie met vertegenwoordigers van de Europese en nationale autoriteiten is gepland op 6 en 7 december 2016. Hoewel er dan nog geen definitief besluit verwacht wordt tijdens die bijeenkomst, is het wel zeer belangrijk om daar het grote economisch belang voor het behoud van de toelating van maleïne hydrazide in Europa en daarmee Nederland kenbaar te maken.


In de context van de landbouwkundige onmisbaarheid van de actieve stof maleïne hydrazide voor de kiemremming in uien*, is daarom actieve steun vanuit de markt van zeer groot belang om deze behoefte nadrukkelijk te onderstrepen. De Europese toelatingshouders (Arysta Life Science en Kreglinger Europe) en distributeurs in Nederland (o.a. Bayer Crop Science en Certis Europe) hebben hun bezorgdheid over deze thematiek inmiddels geuit bij het Ctgb en het Ministerie van Economische Zaken. Voor pro actieve steun vanuit de markt kan elke belanghebbende (bijv. de verwerking en handel in uien) contact op nemen met het Ministerie van Economische Zaken om daar het belang van maleïne hydrazide voor de Nederlandse uiensector te onderstrepen.

Voor teeltseizoen 2017 verandert er niets in de toelating voor maleïne hydrazide (o.a. Royal MH) in Nederland en kan het product gewoon worden toegepast.

*maleïne hydrazide is ook in toenemende mate van belang voor de inzet in de teelt van aardappelen voor het lang en kiemvrij kunnen bewaren. Mede in het licht van het huidig beschikbaar middelenpakket daarvoor en toekomstverwachtingen daaromtrent, is het geregistreerd houden van maleïne hydrazide ook van groot belang.