Producten

Technologie

De landbouw zit momenteel midden in een enorme transitie. Daar waar de teler gewoon was te denken en werken op perceelsniveau, verschuift het meer en meer naar het werk op sub-perceelsniveau; precisielandbouw. De technologie maakt al veel mogelijk, en de potentie is ongekend. Precisielandbouw is één van de belangrijkste sleutels in de weg naar een duurzamere landbouw; preciezer werken maakt dat we meer output met minder input kunnen realiseren, en dat emissie tot het verleden zal gaan behoren.

  • IoF2020. Op de Forward Farm worden diverse technieken in de praktijk gebracht, voor een belangrijk deel onder de vlag van het 4-jarige Europese project Internet of Food 2020 (IoF2020). Hierin werkt Bayer samen met diverse andere partners onder projectleiding van Wageningen Universiteit (WUR) om de beschikbare technieken met elkaar te laten communiceren en functioneren in het zgn. Fieldlab aardappelen, een praktijkperceel aardappelen. Binnen deze grote praktijkproef is de bodem in kaart gebracht met een bodemscanner, waarna er variabel is geplant met een Grimme plantmachine, pleksgewijs meststof is toegediend en variabel herbiciden zijn toegepast. Vervolgens is het gewas meermalig gescand om de groei te monitoren, een variabel gedoseerde loofdoding uit te voeren, en uiteindelijk is er geoogst met een opbrengstsensor. Bekijk ook de website van IoF2020 voor meer informatie.
  • In het onderstaande filmpje wordt uitleg gegeven over het IoF2020-project: