Producten

Goed jaar voor een hoge verdamping vanuit de Phytobac

Veel stimulerende regelingen beschikbaar voor verbetering kwaliteit oppervlaktewater

Verantwoorde restantverwerking van gewasbeschermingsmiddelen blijft een aandachtspunt om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Systemen als een Phytobac dragen bij aan deze verantwoorde restantverwerking en hebben deze  warme, droge zomer uitstekend gewerkt. Hoewel het principe zeer eenvoudig is blijft de aanleg en onderhoud wel aandacht vragen. Een goede menging van de gronddelen (zeker de zware grondsoorten moeten goed fijn gemaakt zijn) met fijn gehakseld stro is essentieel voor een goede start en werking. Begroeiing op de Phytobac van bijvoorbeeld een grasachtige bevorderd tevens de verdamping waarmee een efficiënte werking wordt behaald. Kijk voor meer informatie op www.phytobac.com

Stimulering vanuit de overheid, provincies en waterschappen om maatregelen te treffen ter verbetering van de waterkwaliteit zijn volop beschikbaar. In bijna alle provincies zijn initiatieven aanwezig, zoals bijvoorbeeld het Landbouwportaal in Noord Holland, subsidieportaal in Gelderland, Schoon water Zeeland en Schoon erf, schoon water in Drenthe. Kijk voor meer informatie op de betreffende websites of neem contact op met adviseurs van waterschappen, distributie, voorlichting en brancheorganisaties om u over de mogelijkheden te laten informeren.

Schoon oppervlaktewater is een vereiste voor een goed woon-, leef- en landbouwklimaat waar mens en natuur samen gaan. Een duurzame inzet van gewasbeschermingsmiddelen kan alleen gewaarborgd worden zonder normoverschrijdingen waarmee een effectief pakket aan gewasbeschermingsoplossingen in stand blijft!

 

 

Afb.1. De warme en droge zomer zorgt voor een optimale werking van de Phytobac.