Producten

Insecticide Batavia®

Toepassingsvoorwaarden
Gevaarlijk voor bijen. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen en hommels. Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken. Gebruik dit product niet wanneer bloeiende onkruiden aanwezig zijn. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit. Na een gewasbehandeling percelen nog minimaal twee weken vrijhouden van bloeiende onkruiden.
Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.
Om niet tot de doelsoort behorende insecten/geleedpotigen/terrestische planten te beschermen is toepassing van dit middel in hoge laanbomen (>5 meter) uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik gemaakt wordt van een techniek uit tenminste de klasse DRT50, dan wel een teeltvrije zone van 500 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de persceelsrand) in acht wordt genomen. Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vrijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Gevoeligheid gewassen

Gezien het grote aantal variëteiten en de wisselende teeltomstandigheden van bloembol- en bloemknolgewassen, bloemisterijgewassen, vaste plantenteelt en boomkwekerijgewassen en de verschillen in gewasverdraagzaamheid, verdient het aanbeveling om alvorens het middel toe te passen een proefbespuiting uit te voeren. Zie ook de informatie voor specifieke gewassen.

Na de proefbespuiting 14 dagen wachten om vast te stellen of een bespuiting van het middel gewaseffecten veroorzaakt.

Het middel niet toepassen in Salix (Salicaceae).

Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding

Buitenteelten: Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

Binnenteelten: Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd en er in kassen gedurende 2 uur geventileerd is. Tijdens gewaswerkzaamheden, oogsten/snijden en sorteren/verpakken geschikte beschermende kleding en handschoenen dragen.

Resistentiemanagement 

Dit middel bevat de werkzame stof spirotetramat. Spirotetramat behoort tot de acetyl CoA carboxylase remmers. De IRAC code is 23. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Behandelde medicinale kruidgewassen alleen gebruiken voor homeopathische of medicinale doeleinden.
Overige bijzonderheden

Effecten op nuttige insecten
De classificatie van Batavia in onderstaande tabel is bij direct raken van de nuttige insecten. Batavia is veilig voor nuttige insecten en kan uitstekend worden toegepast in geïntegreerde teeltsystemen en in combinatie met nuttigen.

 

Nuttig insect
Classificatie
 Anthocoris spp.  
 Amblyseius cucumeris
 
 Amblyseius swirskii  
 Aphidius spp.  
 Chrysoperla carnea
 
 Coccinellidae
 
 Dacnusa sibrica
 ?
 Diglyphus isea ?
 Encarsia formosa
 
 Eretmocerus spp.  
 Feltiella acarisuga
 
 Macrolophus caliginosus
 
 Orius spp.
 
 Phytoseiulus persimilis
 
 Typhlodromus pyri
 
       
veilig 
  licht schadelijk
  matig schadelijk
 

schadelijk

Disclaimer:
De hier weergegeven classificatie is opgesteld aan de hand van nationale en internationale werkingsproeven en praktijkervaringen en zijn gebaseerd op de in Nederland geregistreerde toepassingsdosering. Omdat de weerssituatie, gewasontwikkeling en de spuittechniek mede van invloed zijn, kunnen aan deze lijst geen rechten worden ontleend.
 

H&P zinnen
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H317:
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H361fd:
Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H411:
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P280:

Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.

P333+P313:
Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501:
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Zie STORL
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.