Producten

Producten

Herbicide Betanal® Tandem

Toepassingsvoorwaarden

In de teelt van bieten dient BETANAL Tandem verspoten te worden met een volume van 80-100 L water /ha.

Ethofumesaat mag slechts om de 3 jaar worden toegepast op hetzelfde perceel. De totale dosering in één seizoen mag niet hoger zijn dan 1,0 kg ethofumesaat per hectare.

Bij mislukken van een teelt waarin Magic Tandem werd toegepast kunnen de volgende gewassen na een 15-20 cm kerende grondbewerking worden gezaaid of geplant: bieten, maïs, peulvruchten, vlas, luzerne en spinazie. In deze vervanggewassen mogen geen middelen op basis van ethofumesaat worden toegepast.

In een normale vruchtopvolging zijn er geen beperkingen ten aanzien van volggewassen. Wel dient altijd een kerende grondbewerking te worden uitgevoerd alvorens volggewassen kunnen worden verbouwd.

Overige bijzonderheden
Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding
Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen
H&P zinnen
Bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl- 2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool- 3-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H319:
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H410:
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P280:

Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.

P337+P313:
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P501:
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamel punt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Zie AgriRecover
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.