Producten

Producten

Herbicide Challenge®

Toepassingsvoorwaarden
Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van:
 
a) een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met de volgende teeltvrije zones, gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de instreek van de sloot:
Toepassingsgebied met teeltvrije zone 100 centimeter:
Aardappel, zonnebloem, vlas, wortelen, pastinaak eerstejaars plantui, tweedejaars plantui, zilverui, picklers, sjalotten en knoflook, dille, koriander peterselie, karwijzaad en zomerbloemen
 
Toepassingsgebied met teeltvrije zone 50 cm*:
Droog te oogsten erwten, veldboon en doperwt (=conservenerwt), knolselderij
*) Deze teeltvrije zone is gelijk aan de minimale teeltvrije zone in het Activiteitenbesluit
 
of
 
b) een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met de volgende teeltvrije zones gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot:b) de volgende teeltvrije zones (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij tot aan de insteek van de sloot) indien geen luchtondersteuning wordt gebruikt:
Toepassingsgebied  Dosering middel  Teeltvrije zone 
Zonnebloem en aardappel   2 l/ha   1,5 m
Zonnebloem en aardappel   3 l/ha   3 m

Droog te oogsten erwten, veldboon en doperwt(= conservenerwt)

  2 l/ha
  1 m
Droog te oogsten erwten, veldboon en doperwt (= conservenerwt)   3 l/ha
  3 m
Wortelen   1+1,5 l/ha
  2,5 m
Wortelen
  1 l/ha
  1,5 m
Knolselderij   1 l/ha   0,75 m
Veldboon (peulvruchten), vlas, pastinaak, dille, koriander, peterselie, karwijzaad   1,5 l/ha
  2,5 m
Eerstejaars plantui, tweedejaars plantui, zilverui, picklers, sjalotten en knoflook   0,25 l/ha
  2,5 m
In de teelt van pastinaak, dille, koriander, peterselie en karwijzaad het middel toepassen in 150 tot 400 liter water per ha.
In de teelt van eerstejaars plantui, tweedejaars plantui, zilverui, picklers, sjalotten en knoflook het middel toepassen in 100 tot 400 liter water per ha.
De toepassing van Challenge in aardappelen kan resulteren in tijdelijke geelverkleuring van het loof. Aangezien lichte geelverkleuring gelijkenis kan vertonen met symptomen van virusinfectie kan de toepassing van Challenge in pootaardappelen selectiewerk bemoeilijken.
De gewassen bieten, blauwmaanzaad, witlof, koolsoorten, bloembollen en fruitgewassen zijn zeer gevoelig voor de stof aclonifen. Met deze gewassen in de directe nabijheid dient bij bespuiting van het te behandelen perceel elke mate van drift naar genoemde gewassen te worden vermeden.
Bij droog te oogsten erwten, veldboon en doperwt (conservenerwten) is het optreden van enige gewasreactie in de vorm van enige geelverkleuring engroeiremming niet geheel uitgesloten.
Behandeld vlas niet voor menselijke en/of dierlijke consumptie bestemmen.
Overige bijzonderheden
Voorkomen emissie
Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert Bayer Crop Science om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangmogelijkheid voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een Phytobac® (of gelijkwaardige methode) om onnodige milieubelasting te voorkomen.
Raadpleeg de Toolbox Emissiebeperking voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.
Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding
Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen
H&P zinnen
Bevat aclonifen en 1,2-benzisothiazool-3(@H)-on.. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H351:
Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H410:
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P280:

Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.

P308+P313:
Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen
P501:
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamel punt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Zie AgriRecover
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.