Producten

Producten

Herbicide Cossack® Star

Toepassingsvoorwaarden
Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen iodosulfuron-methyl-natrium, mesosulfuron-methyl en thiencarbazone-methyl. Iodosulfuron-methyl-natrium en mesosulfuron-methyl behoren tot de sulfonylureum verbindingen. De HRAC code is B. Thiencarbazone-methyl behoort tot de sulfonyl-amino-carbonyl-triazolinone groep. De HRAC code is ook B. In Nederland zijn onkruiden aangetroffen die resistent zijn tegen werkzame stoffen met HRAC code B. Omdat er binnen deze groep kruisresistentie bestaat, dit middel afwisselen met middelen met een ander werkingsmechanisme. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.

Gewasgevoeligheid

Na een behandeling met Cossack Star kan fytotoxiciteit in winterrogge optreden. Een effect op de oogst is niet uit te sluiten. Overlap van spuitbanen dient daarom zorgvuldig vermeden te worden.

Vervanggewassen

Bij herinzaai na het mislukken van de teelt kan zomertarwe worden verbouwd mits een kerende grondbewerking wordt uitgevoerd.

Volggewassen

Na de oogst van het behandelde gewas kunnen in een normale vruchtopvolging in de herfst wintergranen, raaigras, koolzaad en groenbemesters worden geteeld.

In het volgende voorjaar kunnen suikerbiet, aardappel, maïs, haver, peulvruchten en zonnebloem veilig worden geteeld.


Overige bijzonderheden
Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding
Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen
H&P zinnen
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H319:
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H410:
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P280:

Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.

P305+P351+P338:
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313:
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P501:
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamel punt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Zie AgriRecover
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.