Producten

Fungicide Fandango®

Toepassingsvoorwaarden
Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing van het middel in winter- en zomertarwe, triticale, winter- en zomergerst en uien op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen.
In verband met mogelijke gewasreactie dient overlap van spuitbanen te worden vermeden.
Voorkomen emissie
Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals het voorkomen van afspoeling, het verwerken van restanten en de reiniging van machines.
Dit middel bevat de werkzame stoffen prothioconazool en fluoxastrobine. Prothioconazool hoort tot de Demethylation inhibitors (DMI-fungiciden). De Frac code is 3. Fluoxastrobine hoort tot de Quinone outside inhibitors (QoI-fungicides). De Frac code is 11. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.
In de teelt van sjalotten uitsluitend toepassen met machinaal voortbewogen apparatuur.
Overige bijzonderheden
Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding
Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen
H&P zinnen
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H318:
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H332:
Schadelijk bij inademing.
H410:
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P280:

Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.

P305+P351+P338:
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310:
Een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC))
P410:
Tegen zonlicht beschermen.
P501:
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Zie STORL
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.