Producten

Producten

Insecticide Florbac®

Toepassingsvoorwaarden

Effecten op nuttige insecten
De classificatie van Florbac in onderstaande tabel is bij direct raken van de nuttige insecten. Florbac is zeer veilig voor nuttige insecten en kan uitstekend worden toegepast in geïntegreerde teeltsystemen en in combinatie met nuttigen. Florbac is veilig voor bijen en hommels en kan derhalve kan zowel voor, tijdens als na de bloei worden toegepast.

Nuttig insect Classificatie  
Anthocoris spp.  
Amblyseius cucumeris   
Amblyseius swirskii  
Aphidius spp.  
Chrysoperla carnea   
Coccinellidae   
Dacnusa sibrica 
Diglyphus isea 
Encarsia formosa   
Eretmocerus spp.   
Feltiella acarisuga   
Macrolophus caliginosus   
Orius spp.   
Phytoseiulus persimilis   
Typhlodromus pyri 
        veilig 
  licht schadelijk
  matig schadelijk
 

schadelijk

Disclaimer:
De hier weergegeven classificatie is opgesteld aan de hand van nationale en internationale werkingsproeven en praktijkervaringen en zijn gebaseerd op de in Nederland geregistreerde toepassingsdosering. Omdat de weerssituatie, gewasontwikkeling en de spuittechniek mede van invloed zijn, kunnen aan deze lijst geen rechten worden ontleend.
Gewasveiligheid 
Florbac is in de vele proeven en praktijkervaringen in binnen­ en buitenland veilig gebleken voor de genoemde gewassen.
Belangrijk: Bij toepassing tegen rupsen die brandharen vormen (zoals de eikenprocessierups) dient rekening te worden gehouden met ''nesten'' van rupsen van het voorgaande seizoen. Brandharen uit deze nesten kunnen nog lang actief blijven. Voorkom dat door de toepassing brandharen uit nesten in aangrenzende percelen belanden. Houd daarom bij de wijze van toepassing en het moment van toepassing rekening met windrichting en windsnelheid om verdere verspreiding van brandharen naar de omgeving te voorkomen. 

Resistentiemanagement 

Dit middel bevat de werkzame stof Bacillus thuringiensis subspecies aizawai. De Irac code is 11A. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken
Het verdient in voorkomende gevallen aanbeveling een proefbespuiting uit te voeren teneinde na te gaan of het betreffende gewas de behandeling verdraagt.
Overige bijzonderheden
Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding
Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd en er in kassen gedurende 2 uur geventileerd is. Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen
H&P zinnen
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H319:
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
P261:
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280:

Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.

P302+P352:
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338:
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P363:
Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P501:
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamel punt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Zie AgriRecover
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.