Producten

Herbicide Gofor®

Toepassingsvoorwaarden
Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing in de teelt van aardappelen op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan, indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 150 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot).
Voorkomen emissie
Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals het voorkomen van afspoeling, het verwerken van restanten en de reiniging van machines.

Dit middel bevat de werkzame stoffen flufenacet en aclonifen. Flufenacet behoort tot de oxycetamides. De Hrac code is 15. Aclonifen behoort tot de diphenyl ethers. De Hrac code is 32. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling.
In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.

Bij het mislukken van de teelt kunnen alleen aardappelen als vervanggewas geteeld worden. De gewassen bieten, blauwmaanzaad, witlof, koolsoorten, bloembollen en fruitgewassen zijn zeer gevoelig voor de stof aclonifen. Met deze gewassen in de directe nabijheid dient bij bespuiting van het te behandelen perceel elke mate van drift naar genoemde gewassen te worden vermeden.
De toepassing van het middel in aardappelen kan resulteren in tijdelijke geelverkleuring van het loof. Aangezien lichte geelverkleuring gelijkenis kan vertonen met symptomen van virusinfectie kan de toepassing van het middel in pootaardappelen selectiewerk bemoeilijken.
In normale vruchtopvolgingen zijn er geen beperkingen ten aanzien van de keuze van het volggewas. Voorafgaand aan het zaaien van een volggewas dient echter wel geploegd te worden.
Overige bijzonderheden
Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding
Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen
H&P zinnen
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H302:
Schadelijk bij inslikken.
H317:
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H351:
Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H373:
Kan schade aan organen (zenuwstelsel) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H410:
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P280:

Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.

P308+P311:
Na (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen
P501:
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Zie STORL
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.