Producten

Herbicide Laudis®

Laudis is een herbicide dat hoofdzakelijk door het blad wordt opgenomen en vervolgens door de plant wordt verspreid. Laudis bevat de werkzame stof tembotrione, afkomstig uit de groep van triketone-verbindingen. Het werkingsmechanisme berust op remming van het enzym 4-HPPD, dat betrokken is bij de fotosynthese. De werking wordt na enkele dagen zichtbaar in de vorm van witverkleuring, dat resulteert in necrose en leidt tot afsterving van de plant.

Laudis bestrijdt éénjarige grassen zoals hanenpoot en vingergrassen en de meeste éénjarige breedbladige onkruiden zoals melganzenvoet, zwarte nachtschade,vogelmuur, perzikkruid, beklierde duizendknoop, varkensgras, echte kamille en paarse dovenetel.
Over het algemeen zijn éénjarige grassen het meest gevoelig voor Laudis tot in de vroege uitstoelingsfase; éénjarige breedbladige onkruiden zijn het meest gevoelig tot in het 8-bladstadium. Voor detailinformatie betreffende het werkingsspectrum zie de herbiciden app van Bayer CropScience.

Laudis is al 1 uur na toepassing regenvast.

Er zijn geen beperkingen ten aanzien van volggewassen in een normale vruchtopvolging.

Attentie
De behandeling moet steeds worden uitgevoerd op een gezond gewas, dat niet is verzwakt door ziekten, insecten, gebreksverschijnselen, droogte, overvloedige neerslag of andere factoren die de normale ontwikkeling van het gewas kunnen verstoren.

De formulering van Laudis bevat een complex aan hulpstoffen, dat zorgt voor een aantal unieke eigenschappen. Bij dit type formuleringen ontstaat bij het lang bewaren een fase-scheiding. Voor gebruik dient de verpakking daarom omgedraaid en zeer goed geschud te worden.

Let op: Van Laudis zijn identieke producten (Itineris en Soberan) op de markt met een overeenkomstig toepassingsgebied.

De toepassing van deze producten mag de voorgeschreven maximale frequentie, dosering en/of interval van één enkel product niet overschrijden.

 

TOEGELATEN IN

Maïs
Laudis dient te worden toegepast na opkomst, vanaf het 2-blad (BBCH 12) tot en met het 8-bladstadium (BBCH 18) van het gewas.

Advies:

1,5 – 2 l/ha Laudis* + 0,5 – 0,75 l/ha Monsoon Active + bodemherbicide (Laudis en Monsoon Active samen max 2,5 l/ha)

of

1,5 – 2,25 l/ha Laudis* + bodemherbicide + evt. terbutylazine bevattend middel
* De maximale dosering Laudis geeft een stabieler resultaat bij laat spuiten (grotere onkruiden), minder gunstige omstandigheden of op minder gevoelige onkruiden.

  • Bij aanwezigheid van vingergrassen (bv. gladvingergras) dient de maximale dosering van 2,25 l/ha Laudis vroeg te worden toegepast (voor begin uitstoeling van vingergrassen).
  • Bij het voorkomen van raaigrassen en kweek altijd een sulfonylureumverbinding (bv. nicosulfuron) toevoegen óf een aparte bespuiting in een later stadium uitvoeren (bv. via een onder blad bespuiting met Monsoon Active).
  • Bij het voorkomen van naaldaargrassen dient in combinatie met een vroege toepassing (voor begin uitstoeling van naaldaargrassen) de maximale dosering van 2,25 l/ha Laudis te worden aangehouden indien er geen sulfonylureumverbinding (bv. nicosulfuron) óf een ander geëigend middel in de mix zit.
  • Bij het voorkomen van zwaluwtong dient er een daartoe geëigend product óf 0,1 l/ha Capreno in de mix te worden toegevoegd.
  • Bij het voorkomen van ooievaarsbek moet er een terbutylazine-bevattend middel óf 0,1 l/ha Capreno in de mix aanwezig zijn.
  • Haagwinde kan met een geëigend middel, toegevoegd aan de mix, worden bestreden óf met een aparte bespuiting met een daartoe geëigend middel in een later stadium (bv. via een onder blad toepassing met Monsoon Active).  

Laudis mag 2 keer per teeltseizoen worden toegepast aan telkens een dosering van maximaal 1,125 l/ha, hierdoor is het na een vroege toepassing mogelijk om nog een correctiebespuiting tegen nakiemende onkruiden uit te voeren.

 
Suikermaïs

Laudis is zeer selectief en kan daardoor ook in het gevoelige gewas suikermaïs worden toegepast. Het eventueel toevoegen van andere herbiciden aan Laudis vergroot wel de kans op gewasreactie. Veel herbiciden toegelaten in snij- en korrelmaïs zijn niet toegelaten in suikermaïs.

Vlas
Na de toepassing in vlas kan een tijdelijke geelverkleuring optreden.

Andere gewassen
Voer altijd een proefbespuiting uit voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied/en valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. De ervaring met Laudis is in de meeste nieuwe teelten op het etiket zeer beperkt.