Producten

Herbicide Laudis®

Toepassingsvoorwaarden
In de teelt van maïs, suikermaïs en vlas het middel toepassen in 100-400 liter water per ha.

Vervanggewassen

Bij het mislukken van de teelt kunnen raaigrassen en maïs worden gezaaid zonder kerende grondbewerking. Erwten, bonen en crucifere groenbemesters kunnen 14 dagen na toepassing van Laudis worden gezaaid na een kerende grondbewerking.

Na gebruik in de teelt van vlas, het lijnzaad en producten hiervan (olie, schroot) niet voor menselijke en dierlijke consumptie gebruiken.

Volggewassen

Er zijn geen beperkingen ten aanzien van volggewassen in een normale vruchtopvolging.

Overige bijzonderheden
Voorkomen emissie
Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert Bayer Crop Science om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangmogelijkheid voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een Phytobac® (of gelijkwaardige methode) om onnodige milieubelasting te voorkomen.
Raadpleeg de Toolbox Emissiebeperking voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.
Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding
Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen

Mengingen

Dit middel is goed mengbaar met de meest gangbare maïsherbiciden. Dit middel kan niet gemengd worden met vloeibare stikstof, uitvloeiers, oliën en sterk oliehoudende producten of sterk oliehoudende combinaties.

H&P zinnen
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H317:
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H361fd:
Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H410:
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P280:

Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.

P308+P311:
Na (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen
P333+P313:
Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501:
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Zie STORL
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.