Producten

Producten

Fungicide Luna® Care

Toepassingsvoorwaarden

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing van dit middel in appels en peren vóór 1 mei in percelen die grenzen aan het oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van één van de volgende driftreducerende maatregelen:

  • Een techniek uit tenminste de klasse DRT99 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 300 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de in steek van de sloot),
  • Een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste
    bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de in steek van de sloot)

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing van dit middel in appels en peren vanaf 1 mei in percelen die grenzen aan het oppervlakte water uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van één van de volgende driftreducerende maatregelen:

  • Een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 300 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de in steek van de sloot)
  • Een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de in steek van de sloot).
Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

Reistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen fluopyram en fosetyl-aluminium. Fluopyram behoort tot de Succinate dehydrogenase inhibitors (SDHI-fungiciden). De FRAC code is 7. Fosetyl-aluminium behoort tot de groep fosfonaten. De FRAC code is 33. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.
In de teelt van appel en peer het middel toepassen in minimaal 300 liter water per ha.

Vanwege kans op fytotoxiteit Luna Care niet toepassen in het appelras Golden Delicious

H&P zinnen
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H319:
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H412:
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P280:

Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.

P337+P313:
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P391:
Gelekte/gemorste stof opruimen
P501:
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamel punt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Zie AgriRecover
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.