Producten

Fungicide Luna® Privilege

Toepassingsvoorwaarden
In de teelt van vruchtgroenten van cucurbitaceae met eetbare schil is in verband met gewasschade toepassing uitsluitend toegestaan vanaf 1 mei tot 1 oktober.
Om het grondwater te beschermen mag dit product in de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen niet worden gebruikt in de periode van 1 september tot 1 oktober wanneer minder dan 40% van het bodemoppervlak bedekt is.

Om het grondwater te beschermen mag dit product in grondwaterbeschermingsgebieden niet worden gebruikt in de volgende teelten:

 • de onbedekte teelt van vezelgewassen
 • de bedekte en de onbedekte teelt van sla
 • de bedekte en onbedekte teelt van rucola
 • de bedekte en onbedekte teelt van tuinkers
 • de bedekte en onbedekte teelt van veldsla
 • de bedekte grondgebonden teelt van vruchtgroenten met Cucurbitaceae met eetbare schil
 • de onbedekte teelt van bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie en tulp
 • de bedekte grondgebonden teelt van bolbloemen en knolbloemen
 • de onbedekte teelt van gladiool
 • de onbedekte teelt van bloemenzaad
 • de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen
 • de bedekte grondgebonden teelt van veredelingsteelt en basiszaadproduktie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen.
Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.
In boomkwekerijgewassen dient, vanwege het vereiste toepassingsinterval van minimaal 21 dagen, voor een goede meeldauwbestrijding Luna Privilege afgewisseld te worden met een meeldauwmiddel met een ander resistentiemechanisme.
In de teelt van pitvruchten, kers, pruim en vruchtbomen en –struiken (inclusief vruchtboomonderstammen) van appel en peer het middel toepassen in 500-1500 liter water per ha.
In de onbedekte teelten van boon met peul, boon zonder peul en erwt zonder peul het middel toepassen vanaf BBCH 51 (eerste bloemknoppen zichtbaar).
In de onbedekte teelt van gladiool mag maximaal 0,5 L/ha in 12 maanden worden toegepast.
Bijproducten van behandelde vezelgewassen niet voor menselijke of dierlijke consumptie bestemmen en/of in de handel brengen.
In de teelt van witlof (trekteelt) dient de toepassing uitsluitend machinaal plaats te vinden
Gevoeligheid gewassen:
Gezien het grote aantal variëteiten en de wisselende teeltomstandigheden van bloemisterijgewassen is het onmogelijk de gewasverdraagzaamheid voor alle situaties te onderzoeken. Als er nog geen ervaring is opgedaan met dit middel wordt aangeraden om eerst een proefbespuiting uit te voeren om de verdraagzaamheid van het gewas te testen.
Overige bijzonderheden
Voorkomen emissie
Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert Bayer Crop Science om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangmogelijkheid voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een Phytobac® (of gelijkwaardige methode) om onnodige milieubelasting te voorkomen.
Raadpleeg de Toolbox Emissiebeperking voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.
Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding
Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd en er in kassen gedurende 2 uur geventileerd is. Tijdens gewaswerkzaamheden en oogsten/snijden gedurende 14 dagen na de toepassing geschikte beschermende kleding en handschoenen dragen. Tijdens sorteren en verpakken geschikte handschoenen en lange mouwen dragen indien binnen 14 dagen na de toepassing is geoogst.

Resistentiemanagement 

De resistentiemanagementstrategie is gebaseerd op de FRAC-aanbevelingen. Het gaat hierbij om het beperken van het aantal toepassingen per jaar of per teeltcyclus. Verder is de algemene aanbeveling om af te wisselen met actieve stoffen met een ander werkingsmechanisme. Middelen uit de groep van de SDHI-remmers dienen in het kader van resistentiemanagement preventief of bij een beginnende aantasting te worden ingezet.

Luna Privilege bevat de werkzame stof fluopyram. Fluopyram behoort tot de Succinate dehydrogenase inhibitors (SDHI). De Frac code is 7. Bij dit product bestaat er kans op resistentie-ontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Frac-richtlijnen

 • Toepassen volgens de aanbevelingen van de fabrikant
 • Indien mengsels worden gebruikt, dient de mengpartner
  • voldoende effectiviteit te zijn tegen de betreffende ziekte
  • moet een ander werkingsmechanisme hebben
    
 • Toepassingen dienen preventief of bij een beginnende aantasting te worden ingezet
 • Het aantal mogelijke bespuitingen is afhankelijk van het totaal aantal bespuitingen in een teelt (zie onderstaande tabel)
Groenten, sierteelt, kleinfruit, aardbeien    
 Aantal toepassingen Aantal keer SDHI  Opmerkingen 
 Bij een solo SDHI toepassing    
 1-4  1  
 5-7  2 Altijd alterneren 
 8-11  3 Altijd alterneren
 12  4 Altijd alterneren 
 >12 Max 33%  Altijd alterneren 
 Bij een gecombineerde toepassing    
 1-3  1  
 4-5  2 Max. 2 keer opeenvolgend
 6-10  3 Max. 2 keer opeenvolgend 
 11-12  4 Max. 2 keer opeenvolgend  
 >12 Max 50%  Max. 2 keer opeenvolgend 
Pitfruit    
Aantal toepassingen Aantal keer SDHI  Opmerkingen 
Bij een solo SDHI toepassing    
1-4   
5-7 Max. 2 keer opeenvolgend 
8-11  Max. 2 keer opeenvolgend 
12  Max. 2 keer opeenvolgend 
>12  Max. 2 keer opeenvolgend 
 Bij een gecombineerde toepassing    
1-2   1  
3-5  2 Max. 2 keer opeenvolgend 
6-11   3 Max. 2 keer opeenvolgend 
12   4 Max. 2 keer opeenvolgend 
>12  Max. 2 keer opeenvolgend 

 


Residuen volgteelten
Afhankelijk van de afbraaksnelheid van een middel, kan het voorkomen dat een middel met systemische eigenschappen kan worden teruggevonden in een volgende teelt. Lage hoeveelheden van de actieve stof die zijn achtergebleven in de bodem kunnen dan systemisch worden opgenomen in een volgende teelt en bij de oogst in de residu analyse worden gemeten. Als dit risico aanwezig is, wordt een MRL voor volggewassen vastgesteld. Deze MRL’s dekken qua hoogte niet een gebruik af in de betreffende teelt maar zorgen er voor dat het geoogste product in het handelsverkeer mag worden gebracht. Is er een registratie in de teelt dan ligt in het algemeen de MRL op een veel hoger niveau omdat deze MRL het gebruik in de betreffende teelt afdekt.

De actieve stof fluopyram die o.a. in Luna Privilege, Luna Sensation en Luna Experience zit, kan opgenomen worden in volggewassen. Voor vrijwel alle volgteelten waar een risico op een residu als gevolg van een voorgaande teelt aanwezig is, is een MRL aanwezig. Voor bleekselderij en knolvenkel  ontbreekt een MRL. Deze beide gewassen worden ontraden om als volgteelt te telen na een gewas waarin producten op basis van fluopyram zijn toegelaten

H&P zinnen
Bevat bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H411:
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P280:

Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.

P308+P313:
Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen
P501:
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamel punt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Zie STORL
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.