Producten

Producten

Insecticide, Acaricide Movento®

Algemeen
Movento is een volledig systemische insecticide, behorend tot de groep van de keto-enolen. Het werkingsmechanisme berust op de verstoring van de aanmaak van lipiden en daarmee de verstoring van onder andere de aanmaak van vetten en celmembranen van insecten. Hierdoor is er geen kruisresistentie met insecticiden uit andere groepen dan uit de keto-enolen en is Movento dus een uitstekend middel in resistentiemanagement strategieën. Movento wordt opgenomen in de plant en zowel via bast als houtvaten (tweezijdig systemisch) door de gehele plant naar boven én naar beneden getransporteerd. Door deze unieke eigenschap zullen ook jonge onbehandelde bladeren, moeilijk bereikbare delen van de plant én het wortelgestel van de plant uitstekend beschermd zijn. Movento heeft een zeer brede werking, en is effectief tegen een zeer breed spectrum van zuigende insecten. Movento werkt voornamelijk via voedselopname. Daarom hangt de volledige biologische werkzaamheid af van de penetratie van de werkzame stof in het bladweefsel en verspreiding in de plant. Op volwassen insecten kan de werking onvoldoende zijn omdat deze nauwelijks voedsel opnemen en minder vetten aanmaken.

TOEGELATEN IN

Definitielijst toepassingsgebieden (DTG)
De toepassingsgebieden op het etiket volgen de indeling van DTG lijst 2.1 (Ctgb, juni 2015).  Wilt u weten onder welke sub- en hoofdgewasgroep een gewas valt en of een middel dus een toelating heeft in het betreffende gewas kunt u dit vinden via onze website.

Belangrijke informatie voor specifieke gewassen
Cruciaal voor een optimale werking van Movento is de opname door en het transport in de plant.

Pas Movento daarom alleen toe als:

 • het gewas krachtig groeit en dus niet op een verouderend of in stress verkerend gewas
 • er voldoende blad aanwezig is

Movento bestrijdt diverse soorten zuigende insecten, waaronder bladluizen, wortelluizen, bladvlooien, dop- en schildluis, wolluis, wittevlieg en tripsen.
De aanvangswerking is traag. Indien gespoten wordt op een populatie ingekrulde bladluizen zal pas na 7 tot 14 dagen werking zichtbaar zijn.
Bij voorkeur spuiten op een beginnende bladluispopulatie, voordat er zich koloniën hebben ontwikkeld.

Let op:

 • Aan deze formulering nooit uitvloeiers en of hechters toevoegen.
 • Movento nooit gemengd spuiten met fungiciden, insecticiden of (blad)meststoffen.
 • Gebruik voldoende water:
  • In de teelt van appel, peer, kers, pruim en boomteelt is waargenomen dat het spuiten met minimaal 1000 liter water per hectare de effectiviteit sterk verbetert. Daarnaast is waargenomen dat toepassen via verneveling (150-500 liter water per hectare) de onderzijde van de bladeren kan verbruinen. Dit effect treedt niet of in veel mindere mate op indien wordt gespoten met 1000 liter water per hectare. In deze teelten daarom Movento uitsluitend toepassen met 1000 liter water per hectare.
  • In bloembollen en vollegrondsgroenten Movento toepassen met minimaal 300 liter water per hectare.
 • De aanvangswerking op bladluizen is traag. Indien gespoten wordt op een populatie ingekrulde bladluizen zal pas na 7 tot 14 dagen werking zichtbaar zijn. Bij voorkeur spuiten op een beginnende bladluispopulatie, voordat er zich koloniën hebben ontwikkeld.
 • Op volwassen insecten kan de werking onvoldoende zijn omdat deze nauwelijks voedsel opnemen en minder vetten aanmaken. 

Bestuivers en nuttige insecten
Movento is niet schadelijk voor de relevante nuttige insecten behalve voor de roofmijt Phytoseiulus persimilis en Feltiella acarisuga, deze zijn matig gevoelig. Voor detailinformatie betreffende het werkingsspectrum zie de nuttige insecten app. Voor Movento en bijen, zie de opmerking in het WG.

Resistentiemanagement
Movento kent geen kruisresistentie met insecticiden uit andere groepen dan die uit de ketoenolen.

Werking
Movento bestrijdt diverse soorten zuigende insecten, waaronder:

 • Bladluizen en wortelluizen. Movento bij voorkeur inzetten op het moment dat de eerste luizen worden gevonden en deze nog niet ingekruld zijn. Op reeds volledig ontwikkelde bladluizen populaties is in de meeste gevallen de werking van Movento te traag. Bij wortelluizen wordt de actieve stof van Movento via een bladtoepassing naar de wortels getransporteerd.
 • Bladvlooien. Movento inzetten op het moment dat de eieren beginnen te verkleuren en net voordat de eerste bladvlooien uit het ei komen.
 • Dop- en schildluizen. Movento is het meest effectief in te zetten als de larven onder de schildjes vandaan komen en aan het migreren zijn.
 • Bloedluizen en wolluizen. Movento inzetten als de larven gaan migreren van oud hout naar nieuwe scheuten.
 • Wittevlieg (kaswittevlieg en koolwittevlieg). Zodra de wittevlieg wordt waargenomen Movento toepassen in een actief groeiend gewas.
 • Tripsen. Bij de eerste waargenomen tripsen of aantasting Movento toepassen; spuit zo preventief mogelijk.
 • Blad- en topgalmuggen, koolgalmuggen. Movento toepassen zodra de eieren worden afgezet.
 • Mijten, spint. Movento heeft een goede werking op diverse gal- en roestmijten (Eriophyidae) en weekhuidmijten (Tarsonemidae), zoals roestmijt in pitvruchten en diverse boomkwekerijgewassen, tulpengalmijt, bramengalmijt en aardbeienmijt/begoniamijt. Dit zijn veelal mijten die moeilijk bereikbaar zijn voor contactmiddelen. Daarnaast heeft Movento een nevenwerking op de jonge stadia van spint, daarvoor is een zeer vroege inzet noodzakelijk. Movento is niet effectief tegen bollenmijt (Rhizoglyphus spp).

Belangrijke informatie voor specifieke gewassen

Appel, peer, kers en pruim

 • Vanwege kans op fytotoxiciteit Movento niet toepassen  in de appelrassen Kanzi, Braeburn, Gala, Fuji, Rubens, Cameo en Cox Orange.
 • In deze teelten Movento uitsluitend toepassen met minimaal 1000 ltr water per hectare.
 • Movento niet gemengd spuiten met fungiciden, insecticiden of (blad)meststoffen.
 • Indien nog geen ervaring met dit middel is opgedaan in een bepaald gewas of cultivar, voer dan altijd eerst een proefbespuiting uit.Na de proefbespuiting 14 dagen wachten om vast te stellen of een bespuiting van het middel gewaseffecten veroorzaakt.

Vollegrondsgroenten en akkerbouwgewassen
Movento toepassen met minimaal 300 liter water per hectare.

Bloemisterij- en boomkwekerijgewassen
Niet toepassen in de volgende teelten, vanwege mogelijke schade aan het gewas:
Alstroemeria, Begonia, Cyclamen, Euphorbia, Ficus, Hedera, Hydrangea, Impatiens, Pelargonium, Salix, Saintpaulia

Bloembollen
Het toepassen van Movento in de teelt van tulpen kan in de nateelt mogelijk leiden tot een versterking van het optreden van verklevingsverschijnselen. Beperk dit risico door onderstaande maatregelen aangaande aantal toepassingen, spuitinterval en wachttijd tot andere bespuitingen in acht te nemen.

 • Maximaal 2 bespuitingen in tulp uitvoeren, met een minimaal interval van 14 dagen.
 • De eerste toepassing binnen 1 week na de bloei uitvoeren.
 • Movento niet gemengd toepassen.
 • Movento toepassen met minimaal 300 liter water per hectare.
 • Movento niet toepassen in een schema waar ook minerale olie en/of grassenmiddelen in worden toegepast.
 • De wachttijd tussen een voorafgaande bespuiting en de daarop volgende Movento toepassing is bij insecticiden en fungiciden 2 dagen en bij herbiciden (excl. grassenmiddelen) 5 dagen, bij een bespuiting na de Movento toepassing geldt voor insecticiden en fungiciden een wachttijd van 2 dagen en voor herbiciden (excl. grassenmiddelen) een wachttijd van 3 dagen. Ondanks het nadrukkelijk naleven van de spelregels is het optreden van verkleving in bloembollen of bloemknollen niet uit te sluiten. Overleg daarom zowel met uw afnemer als leverancier over het wel of niet inzetten van Movento in de teelt.

Mengingen met andere middelen
Movento nooit gemengd spuiten met fungiciden, insecticiden of (blad)meststoffen. Aan deze formulering nooit uitvloeiers en/of hechters toevoegen.