Producten

Fungicide Previcur® Energy

Toepassingsvoorwaarden
Resistentiemanagement:
Dit middel bevat de werkzame stoffen propamocarb en fosetyl. Propamocarb behoort tot de groep carbamaten. De Frac code is 28. Fosetyl-Al behoort tot de groep phosphonaten. De Frac code is 33.
Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen

In de bedekte teelt (druppelbehandeling of aangietbehandeling) van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen  en de vaste plan-tenteelt, het middel toepassen in 20.000 L water per ha.

In de teelt (gewasbehandeling) van bloemisterijgewassen,  boomkwekerij  en de vaste plantenteelt het middel toepassen in  500-1000 L water per ha.

Overige bijzonderheden
Raadpleeg de Toolbox Emissiebeperking voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.

Om emissie van ontsmettingsvloeistof te voorkomen:

Dienen ontsmettingshandelingen  plaats te vinden op een locatie waarbij geen afspoeling of afwatering op oppervlaktewater of riool mogelijk is en waarbij wordt voorkomen dat via transportmiddelen (b.v. heftruck) verspreiding van ontsmetvloeistof plaatsvindt.

Na dompelen of douchen het fust droogblazen en/of minimaal 6 uur laten uitdruipen

Transport van ontsmette bollen naar het veld of een andere locatie mag uitsluitend worden uitgevoerd met een emissievrije transportwagen. Dit kan bijvoorbeeld een transportwagen zijn met opvanggoten en een opvangcontainer

Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding
Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd en er in kassen gedurende 2 uur geventileerd is. Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen
Gewasveiligheid
Gezien het grote aantal variëteiten en verschillende teeltomstandigheden van in het Wettelijk Gebruiksvoorschrift genoemde gewassen is het onmogelijk de gewasveiligheid voor alle gewassen onder alle omstandigheden te onderzoeken. De toepasser van dit product zal, indien met een cultivar/variëteit in een groeistadium of onder bepaalde teeltomstandigheden of teeltwijze nog geen eigen ervaring is opgedaan, zelf een proefbespuiting/toepassing op kleine schaal dienen uit te voeren onder de eigen teeltomstandigheden om verantwoordelijkheid voor de gewasveiligheid te kunnen nemen.
H&P zinnen
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H317:
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
P280:

Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.

P333+P313:
Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501:
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Zie STORL
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.