Producten

Fungicide Propulse®

Toepassingsvoorwaarden
Let op: Dit middel bevat de werkzame stoffen fluopyram en prothioconazool. Fluopyram behoort tot de Succinate dehydrogenase inhibitors (SDHIfungiciden). De FRAC code is 7. Prothioconazool behoort tot de Demethylation Inhibitors (DMI-fungiciden). De FRAC code is 3. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. Het resistentierisico is hoog. Het maximaal aantal toepassingen in aardappel is 3. Pas het middel maximaal 2 keer achter elkaar toe en wissel af met toegelaten middelen op basis van een andere werkzame stof. Volg de aanbevelingen van de toelatingshouder op.
In de teelt van aardappelen het middel toepassen in 100 tot 400 liter water per ha.
In de teelt van maïs en suikermaïs het middel toepassen in 200 tot 500 liter water per ha.
In de teelt van blauwmaanzaad, mosterd, koolzaad en bladrammenas het middel toepassen in 200 tot 400 liter water per ha.
Voor veldtoepassingen uitsluitend neerwaarts toepassen met machinaal voortbewogen apparatuur.
Het gebruik in suikermaïs is alleen toegestaan als deze mechanisch geoogst wordt.
Overige bijzonderheden
Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding
Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Tijdens gewaswerkzaamheden en oogsten/snijden gedurende 14 dagen na de toepassing geschikte beschermende kleding en handschoenen dragen. Tijdens sorteren en verpakken geschikte handschoenen en lange mouwen dragen indien binnen 14 dagen na de toepassing is geoogst.
H&P zinnen
Bevat {0}. Kan een allergische reactie veroorzaken.
H410:
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P102:
Buiten het bereik van kinderen houden.
P270:
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P280:

Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.

P391:
Gelekte/gemorste stof opruimen
P410:
Tegen zonlicht beschermen.
P501:
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Zie STORL
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.