Producten

Producten

Fungicide Propulse®

Toepassingsvoorwaarden
Dit middel bevat de werkzame stoffen fluopyram en prothioconazool. Fluopyram behoort tot de Succinate dehydrogenase inhibitors (SDHI-fungiciden).
De FRAC code is 7. Prothioconazool behoort tot de Demethylation Inhibitors (DMI-fungiciden).
De FRAC code is 3. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.
In de teelt van aardappelen het middel toepassen in 100 tot 400 liter water per ha.
In de teelt van maïs en suikermaïs het middel toepassen in 200 tot 500 liter water per ha.
In de teelt van blauwmaanzaad, mosterd, koolzaad en bladrammenas het middel toepassen in 200 tot 400 liter water per ha.
H&P zinnen
Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
H410:
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P102:
Buiten het bereik van kinderen houden.
P270:
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P280:

Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.

P391:
Gelekte/gemorste stof opruimen
P410:
Tegen zonlicht beschermen.
P501:
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamel punt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Zie AgriRecover
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.