Producten

Producten

Insecticide Requiem® Prime

Toepassingsvoorwaarden
Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.
In de teelt van vruchtgroenten van Solanaceae in verband met gewasschade het middel toepassen van 1 mei tot 1 oktober.
Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.
Voorkomen emissie
Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals het voorkomen van afspoeling, het verwerken van restanten en de reiniging van machines.
De spuitoplossing roeren tijdens gebruik.
In de bedekte teelt van vruchtgroenten van Solanaceae (m.u.v. tomaat) en bloemisterijgewassen kan de werking tegen trips, wittevlieg en mijten onvoldoende zijn.
Overige bijzonderheden
Effecten op nuttige insecten en bestuivers
Requiem Prime kan gedurende de bloei worden toegepast

De classificatie van Requiem Prime in onderstaande tabel is bij direct raken van de nuttige insecten. Requiem Prime past uitstekend in een geïntegreerd systeem en is veilig voor de meeste nuttige insecten

 

Nuttig insect
Classificatie
 Amblyseius swirskii  
 Aphidius spp.  
 Coccinellidae  
 Encarsia formosa
 
 Orius spp.
 
 Phytoseiulus persimilis
 
 Typhlodromus pyri
 

       
veilig 
  licht schadelijk
  matig schadelijk
 

schadelijk

Disclaimer:
De hier weergegeven classificatie is opgesteld aan de hand van nationale en internationale werkingsproeven en praktijkervaringen en zijn gebaseerd op de in Nederland geregistreerde toepassingsdosering. Omdat de weerssituatie, gewasontwikkeling en de spuittechniek mede van invloed zijn, kunnen aan deze lijst geen rechten worden ontleend.
 


Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding
Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd en er in kassen gedurende 2 uur geventileerd is. Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen
H&P zinnen
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H226:
Ontvlambare vloeistof en damp
H304:
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H317:
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411:
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P210:
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P241:
Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtingsapparatuur gebruiken.
P243:
Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P280:

Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.

P301+P310:
NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen
P331:
GEEN braken opwekken.
P501:
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamel punt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Zie AgriRecover
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.