Producten

Producten

Herbicide Roundup® Ultimate

Toepassingsvoorwaarden
Bij de toepassing op tijdelijk onbeteeld terrein mogen sloottaluds niet gespoten worden.
In de bosbouw mag alleen worden toegepast mits niet op vruchtdragende bomen en struiken wordt gespoten en geen bramen en/of bosbessen worden geraakt.
In kerstbomen geldt dat het gewas tenminste 2 jaar oud moet zijn.
Het doodspuiten van gewassen uit fytosanitaire overweging mag alleen plaatsvinden op aanwijzing van de hoofdinspecteur van de Divisie Landbouw en Natuur van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Het gebruik in de teelt van boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt), vezelgewassen, blauwmaanzaad, vlas, mosterd, koolzaad (oliehoudende zaden), raapzaad, boekweit, sorghum, quinoa, lupine, prei en tegen holle stengel onkruiden is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

H&P zinnen
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H411:
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P234:
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
P273:
Voorkom lozing in het milieu.
P280A:
Draag beschermende handschoenen.
P391:
Gelekte/gemorste stof opruimen
P501:
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamel punt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Zie AgriRecover
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.