Producten

Herbicide Roundup® Ultimate

Toepassingsvoorwaarden

Om drinkwaterbronnen te beschermen is het toepassen van dit middel niet toegelaten op gesloten en half-open verhardingen in het Maasstroomgebied.

Het betreft de volgende gebieden in Nederland:

- Provincie Limburg

- Provincie Noord-Brabant m.u.v. de gemeenten Woensdrecht en Bergen op Zoom

- De gemeenten:

Maasdriel
West Maas en Waal
Druten
Wijchen
Beuningen
Heumen
Nijmegen, ten westen van het Maas-Waalkanaal

Voor zilte teelten (lamsoor, zeekraal) is toepassing alleen toegestaan mits de teelt plaatsvindt in bassins.
Granen en stro van behandelde granen niet in de handel brengen als diervoeder en niet als diervoeder gebruiken.
Toepassing van dit middel op halfopen en gesloten verhardingen is uitsluitend toegestaan volgens de ‘criteria voor toepassing van onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van glyfosaat op verhardingen’ volgens de DOB- methode (Duurzaam OnkruidBeheer op verhardingen, zie www.dob-verhardingen.nl).
H&P zinnen
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H411:
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P234:
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
P273:
Voorkom lozing in het milieu.
P280A:
Draag beschermende handschoenen.
P391:
Gelekte/gemorste stof opruimen
P501:
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamel punt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Zie STORL
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.