Producten

Insecticide Sivanto® Prime

Algemeen:
Sivanto Prime heeft een zeer snelle aanvangswerking en bestrijdt een breed spectrum aan zuigende insecten. De actieve stof wordt opgenomen in het blad en verplaatst zich opwaarts systemisch richting de groeipunten. Daarnaast heeft Sivanto Prime ook een directe contactwerking.

Het is van belang om bij de toepassing voldoende water te gebruiken, een uitvloeier is niet noodzakelijk.  

Attentie:

Het is niet uit te sluiten dat na een toepassing met Sivanto Prime in framboos enige gewasreactie optreedt. Gebruik een maximale dosering van 0,5 ltr per hectare en voer altijd een proefbespuiting uit indien er nog geen ervaring met Sivanto Prime in een bepaald ras is opgedaan. De toepassing in het ras Kwanza wordt ontraden. 

Boomkwekerijgewassen en vaste planten

Chemische groep
Sivanto Prime is een insecticide uit de compleet nieuwe chemische subgroep 4D: butenolides. Sivanto Prime verschilt qua structuur van alle andere insecticiden (zoals neonicotinoïden=CNI,  pyrethroiden, organofosfaten).

Om resistentie te voorkomen dient tussen de verschillende  chemische groepen afgewisseld te worden. Afwisselingen tussen de diverse subgroepen verhoogt risico op kruisresistentie. De ketoenolengroep (o.a. MoventoOberon) vormen een uitstekende afwisselpartner van Sivanto Prime.

Residuen (MRL)
Sivanto Prime bevat de actieve stof flupyradifurone. Bij afbraak van de actieve stof wordt de stof difluoro acetic acid (DFA) gevormd. Beide stoffen worden gedetecteerd in een residu-analyse. In afzetmarkten waarbij bovenwettelijke residu-eisen een rol spelen kan verlenging van de veiligheidstermijn of een vroege toepassing in de teelt het aantal residuen verminderen . Overleg met uw adviseur wat voor uw gewas de beste strategie is.

Residuen volgteelten

Afhankelijk van de afbraaksnelheid van een middel, kan het voorkomen dat een actieve stof met systemische eigenschappen kan worden teruggevonden in een volgende teelt. Lage hoeveelheden van de actieve stof die zijn achtergebleven in de bodem kunnen dan systemisch worden opgenomen in een volgende teelt en bij de oogst in de residu analyse worden gemeten. Als dit risico aanwezig is, wordt een MRL voor volggewassen vastgesteld. Deze MRL’s dekken qua hoogte niet een gebruik af in de betreffende teelt maar zorgen ervoor dat het geoogste product in het handelsverkeer mag worden gebracht. Is er een registratie in de teelt dan ligt in het algemeen de MRL op een veel hoger niveau omdat deze MRL het gebruik in de betreffende teelt afdekt. De actieve stof van Sivanto Prime kan opgenomen worden in volggewassen. Na toepassing van Sivanto Prime wordt aangeraden om 1 jaar te wachten voordat Chinese kool in hetzelfde perceel wordt geteeld.

Klaarmaken spuitoplossing: het is van belang om bij het aanmaken van de spuitvloeistof voldoende water te gebruiken en sterk geconcentreerde oplossingen te vermijden.

Bloeiende gewassen

Sivanto Prime mag gedurende de bloei worden toegepast, mits Sivanto Prime niet wordt gemengd met een fungicide uit de groep van de DMI-fungiciden (FRAC groep 3). De menging van Sivanto Prime met een DMI-fungicide mag niet worden toegepast op bloeiende planten, in de buurt van bloeiende planten of op niet-bloeiende planten wanneer deze actief bezocht worden door bijen of hommels.

De menging van Sivanto Prime met een DMI-fungicide is wel toegestaan op bloeiende planten in de kas mits er geen bijen of hommels in de kas actief naar voedsel zoeken.

Aanvullende aanbevelingen gewassen

Fruit (appel, peer, druif,  bedekte teelt van frambozen)
Sivanto Prime bestrijdt diverse zuigende insecten in de fruitteelt, zoals roze appelluis, appelbloedluis en andere bladluizen, groene appelwants, appelzaagwesp,  perenbladvlo, cicaden en trips.

Roze appelluis: Sivanto Prime inzetten op het moment dat de wintereieren uitkomen en de stammoeders  worden waargenomen.

Appelbloedluis:  Sivanto Prime voor de bloei inzetten als de bloedluis nog goed geraakt kan worden. Spuit alleen de onderste meter van de boom (broek van de boom)  en zet de spuitdoppen zo dat ook de onderzijde van de gesteltakken geraakt kunnen worden.

Groene appelwants: Zodra de eieren van de wantsen zijn uitgekomen Sivanto Prime inzetten tegen de larvale stadia van de wants.

Appelzaagwesp: Sivanto Prime in de bloei toepassen  om te voorkomen dat deze plaag zich kan ontwikkelen

Bladluis: Sivanto Prime inzetten op het moment dat de eerste luizen worden waargenomen en de bladeren nog niet zijn ingekruld.

Perenbladvlo: Sivanto Prime kan tijdens de bloei worden ingezet. Sivanto Prime is schadelijk voor roofwantsen. Bij een toepassing na de bloei mag er een nadelig effect op de opbouw van roofwantsen verwacht worden. Sivanto Prime inzetten tegen de larven van de perenbladvlo.

Cicaden: zodra de eerste exemplaren worden waargenomen een bestrijding uitvoeren met Sivanto Prime.

Trips: zodra de eerste exemplaren worden waargenomen een bestrijding uitvoeren met Sivanto Prime.

 

Boomkwekerijgewassen en vaste planten

Sivanto Prime kan ingezet worden in de bedekte- en onbedekte, niet grondgebonden teelt van boomkwekerijgewassen en vaste planten. Sivanto Prime is werkzaam tegen luizen, trips, cicaden en wittevlieg.

Bladluis: Start de bestrijding met Sivanto Prime zodra de eerste luizen worden waargenomen en de bladeren nog niet zijn ingekruld. Eén toepassing is meestal voldoende.

Trips: Zorgvuldig waarnemen is belangrijk om trips tijdig te signaleren. Start de bestrijding met Sivanto Prime zodra de eerste trips worden waargenomen en herhaal de toepassing na 7 dagen om de levenscyclus te doorbreken.

Wittevlieg: zodra wittevlieg wordt waargenomen Sivanto Prime inzetten. Herhaal de toepassing na 7 dagen om de levenscyclus te doorbreken.

Cicaden: zodra de eerste exemplaren worden waargenomen een bestrijding uitvoeren met Sivanto Prime.

Bloembollen

Sivanto Prime heeft een zeer snelle aanvangswerking. Hierdoor is het middel uitermate geschikt om luizen te bestrijden en virusoverdracht in bloembollen te voorkomen.

Onbedekte, grondgebonden teelt
In de teelt van tulp, Zantedeschia, hyacint, fijnbollige narcis en lelie kan Sivanto Prime ingezet worden vanaf begin bloei.

In hyacint kan Sivanto Prime tevens ingezet worden ter bestrijding van trips en cicaden met maximaal 1 toepassing. Start de bestrijding zodra de eerste exemplaren worden waargenomen.

Bedekte teelt:
In de niet-grondgebonden teelt van  bloembol- en bloemknolgewassen kan Sivanto Prime worden ingezet ter bestrijding van luizen vanaf begin bloei.
In de grondgebonden teelt Sivanto Prime inzetten vanaf begin bloei.

Aardbeien
Sivanto Prime kan in aardbeien worden ingezet om wittevlieg, luis en trips te bestrijden. Zowel de larven als adulten van wittevlieg en trips worden bestreden.  Start de bestrijding met Sivanto Prime in de niet-grondgebonden teelt vanaf begin bloei. Herhaal de toepassing na 10 dagen om de levenscyclus te doorbreken.

In de bedekte grondgebonden teelt kan Sivanto Prime 1x worden toegepast. Zet Sivanto Prime in vanaf begin van de bloei om wittevlieg, luis en trips optimaal te bestrijden.  

Vruchtgroenten
Sivanto Prime is effectief tegen bladluis en wittevlieg.  Naast de kaswittevlieg wordt ook Bemisia tabaci bestreden. Sivanto Prime is zowel effectief tegen larven als volwassen stadia. Om de cyclus van wittevlieg te doorbreken dient de bespuiting na 10 dagen herhaald te worden. Oberon is een uitstekende afwisselpartner van Sivanto Prime.  Daarnaast heeft Sivanto Prime een werking op wol- en schildluis, cicaden en wantsen.

Sivanto Prime past uitstekend in een geïntegreerd systeem en is veilig voor de meeste nuttige insecten. Met name bij roofwantsen (Macrolophus, Orius) kan een effect op de populatie zichtbaar zijn.

Om gewasreactie te voorkomen in de teelt van komkommer alleen toepassen aan het einde van de teelt op een afgedragen gewas en in paprika niet toepassen voor 1 mei.

Bloemisterijgewassen
Sivanto Prime past uitstekend in bestrijdingsstrategie  met biologische bestrijders. Sivanto Prime heeft een zeer brede werking en is ook effectief tegen moeilijk te bestrijden insecten als wantsen, cicaden, wol-, dop en schildluis. Daarnaast heeft Sivanto Prime een nevenwerking op trips. Voeg suikerwater toe om de effectiviteit tegen trips te verhogen. Sivanto Prime is door de zeer snelle aanvangswerking uitstekend kort voor afleveren van de planten/bloemen toe te passen.

Sla (onbedekte teelt)
Sivanto Prime heeft een translaminaire en systemische werking, maar gaat niet tegen de sapstroom in. Sivanto Prime toepassen 14 dagen na planten.  De tweede bespuiting toepassen met een middel uit een andere chemische groep (zoals Movento). Tevens heeft Sivanto Prime een nevenwerking op trips.