Producten

Producten

Nematicide Verango®

Toepassingsvoorwaarden
Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.
Voor een grondbehandeling van aardappel en wortel- en knolgewassen (inclusief wortelen) het middel gelijkmatig over het land spuiten en vervolgens inwerken tot een diepte van 10-20 cm.  De grondbehandeling voor aardappel dient maximaal 3 dagen voor het poten plaats te vinden. Voor wortel- en knolgewassen dient dit maximaal 10 dagen voor het zaaien plaats te vinden.
Resistentiemangement
Dit middel bevat de werkzame stof fluopyram. Fluopyram behoort tot de SDHI groep (Succinate dehydrogenase inhibitors). De Frac code is 7. Bij schimmelbestrijdingsmiddelen met dit werkingsmechanisme bestaat er kans op resistentieontwikkeling. Dit middel kan een impact hebben op resistentiemagement bij schimmels, houdt hier bij het opstellen van een spuitschema rekening mee. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

In de teelt van aardappelen voor de grondbehandeling het middel toepassen in 200-800 liter water per ha en voor de veurbehandeling in 150-300 liter water per ha.

In de teelt van wortel- en knolgewassen voor de grondbehandeling het middel toepassen in 200-1000 liter water per ha.

H&P zinnen
Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-ON en 5-chloor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H411:
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P280:

Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.

P333+P313:
Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501:
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamel punt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Zie AgriRecover
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.