Producten

De landbouw zit momenteel midden in een enorme transitie. Daar waar de teler gewoon was te denken en werken op perceelsniveau, verschuift het meer en meer naar het werk op sub-perceelsniveau; precisielandbouw. De technologie maakt al veel mogelijk, en de potentie is ongekend. Precisielandbouw is één van de belangrijkste sleutels in de weg naar een duurzamere landbouw; preciezer werken maakt dat we meer output met minder input kunnen realiseren, en dat emissie tot het verleden zal gaan behoren. 

Symposium Hightech meets Nature

Precisielandbouw biedt kansen voor verdere verduurzaming van de landbouw. Het optimaliseren in tijd, plaats en hoeveelheid kan grondstoffen en land besparen en emissies naar het milieu voorkomen. De precisielandbouw zit in een stroomversnelling. De ontwikkeling in de sensortechnologie, de data sciences, ict infrastructuur en (fijn)mechanica bieden boeren instrumenten waarmee preciezer kan worden gewerkt. Een ontwikkeling die naast de mogelijke kansen ook vragen oproept. Op vrijdag 26 januari 2018 werd hier op de Bayer Forward Farm in Abbenes over gesproken. Centraal stond de vraag; kan precisielandbouw de landbouw natuur inclusiever maken? De workshop ‘Hightech meets Nature’ was een initiatief van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Bayer.

Inhoud van het symposium

Sijas Akkerman van de Natuur en Milieufederatie heette de deelnemers welkom en plaatste de workshop in het perspectief van het Living Lab Natuur Inclusieve Landbouw, onderdeel van Groen Kapitaal van de provincie Noord-Holland. Drie sprekers leidden de workshop in. Joris Roskam van Bayer trapte af met een aantal praktijkvoorbeelden van het combineren van natuur en techniek uit het Bayer Forward Farm netwerk. Anne Bruinsma van FarmHack schetste hoe precisielandbouw nu wordt toegepast en benadrukte dat voor het benutten van kansen een goede toegang tot verzamelde data cruciaal is. Corné Kempenaar van de WUR, Wageningen Plant Research schetste de stand van de wetenschap met een doorkijk naar de toekomst. Precisie maakt o.a. strokenlandbouw mogelijk. 

In deelsessies werden vervolgens de voors en tegens op een rij gezet, waarna onder leiding van Hinse Boonstra van Bayer een stevig debat volgde. Kritische vragen over de macht van grote bedrijven, open data en de band van de boer met de natuur werden afgewisseld met optimisme over meer inzicht voor teler en maatschappij, minder emissie door meer precisie en de aantrekkingskracht van hightech voor jongeren. De discussie eindigde met de nuchtere opmerking dat precisie een instrument is en dat de manier van toepassen uiteindelijk bepaalt of er wel of geen bijdrage wordt geleverd aan de verdere verduurzaming van de landbouw. 

Van de bijeenkomst zijn een verslag en de presentaties van Anne Bruinsma, Corné Kempenaar en Joris Roskam beschikbaar.

 

IoF2020-project

IoF2020. Op de Forward Farm worden diverse technieken in de praktijk gebracht, voor een belangrijk deel onder de vlag van het 4-jarige Europese project Internet of Food 2020 (IoF2020). Hierin werkt Bayer samen met diverse andere partners onder projectleiding van Wageningen Universiteit (WUR) om de beschikbare technieken met elkaar te laten communiceren en functioneren in het zgn. Fieldlab aardappelen, een praktijkperceel aardappelen. Binnen deze grote praktijkproef is de bodem in kaart gebracht met een bodemscanner, waarna er variabel is geplant met een Grimme plantmachine, pleksgewijs meststof is toegediend en variabel herbiciden zijn toegepast. Vervolgens is het gewas meermalig gescand om de groei te monitoren, een variabel gedoseerde loofdoding uit te voeren, en uiteindelijk is er geoogst met een opbrengstsensor. Bekijk ook de website van IoF2020 voor meer informatie. In het filmpje onderaan deze pagina wordt uitleg gegeven over het IoF2020-project.


Debat gewasbescherming mei 2019: 'De gereedschapskist van de teler staat onder druk: de sleutel ligt in Europa'.

'De gereedschapskist van de teler staat onder druk: de sleutel ligt in Europa'. Met dit thema ging een vijftal sprekers en een goed gevulde zaal met belangstellenden met elkaar in debat op de Bayer Forward Farm in Abbenes. Eén vraagstuk keerde daarbij telkens terug: hoe zorgen we ervoor dat niet de emoties maar de feiten voorop staan bij discussies over gewasbescherming?

Speciale gast deze middag is CDA Europarlementariër Annie Schreijer- Pierik. In een kort openingsgesprek met dagvoorzitter Monique Ooms uitte zij haar zorgen over hoe er in Brussel met belangrijke landbouw- en voedselvraagstukken wordt omgegaan. ,,Emoties spelen een steeds grotere rol bij beslissingen. En dat heeft bij vraagstukken over bijvoorbeeld gewasbescherming al tot veel schade voor de land- en tuinbouw geleid.

Lees het hele verslag: Debat gewasbescherming.