Producten

Verantwoord werken

Verantwoord werken kunnen we onderverdelen in:

Persoonlijke bescherming

Emissiereductie: In ons waterrijke kikkerland hebben we ruim 350.000 km rivieren, kanalen en sloten, en daarmee is de landbouw zeer nauw verweven met het oppervlaktewater. Daar waar het voor een boer een groot goed is om op veel plaatsen voldoende en goed irrigatiewater beschikbaar te hebben vergt het tegelijkertijd extra inspanning om te voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen. Via het landelijk meetnet oppervlaktewater wordt de kwaliteit van het oppervlaktewater gemonitord. Nederland heeft de doelstelling om ten opzichte van peiljaar 2013 per 2018 het aantal norm overschrijdingen in het oppervlaktewater met 50% terug te brengen, en per 2023 met 90%. Wordt deze norm niet gehaald dan zullen er naar alle waarschijnlijkheid aanpassingen plaatsvinden in het beschikbare middelenpakket, in de verplichte teeltvrije zones en zullen er mogelijk verplichte installaties ingesteld worden. Belangrijke routes waarlangs emissie kan plaatsvinden zijn:

Drift, dit wordt voor een groot deel effectief teruggebracht door het gebruik van driftreducerende technieken zoals driftreducerende doppen, luchtondersteuning en de Wing-sprayer.

  • Sinds 01-01-2018 is elke teler verplicht om op het gehele perceel minimaal 75% driftreductie toe te passen.
  • Sinds 01-01-2018 wordt gewerkt met driftreductieklassen (DRT). Het etiket van een middel schrijft een bepaalde driftreductie voor, een teler kan via deze DRT-systematiek zelf bepalen hoe hij deze driftreductie realiseert.
Het erf, handelingen op het erf zoals het vullen of schoonmaken van de veldspuit, fusthandeling of het ontsmetten van uitgangsmateriaal blijken via erfputten een verhoogd risico op emissie naar het oppervlaktewater op te leveren. Een oplossing om dit risico weg te nemen is Pytobac.

Afspoeling van het land, metingen laten zien dat bij plasvorming op het land het water relatief hoge hoeveelheden gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen kan bevatten. Er is dus zeer veel aan gelegen om:
  • Te voorkomen dat plasvorming optreedt door bijvoorbeeld bepaalde technieken toe te passen zoals 'dam and diking' in de ruggenteelt van aardappelen. Dit voorkomt dat het water zich verplaatst naar lagere gedeeltes van het perceel.
  • Te voorkomen dat in het geval van plasvorming het water direct naar de sloot wordt afgelaten, maar eerst gebufferd wordt in een vegetatiestrook en eventueel in een lagunegreppel.