Terug
‘Vollegrondsgroentenplatform zorgt voor nieuwe kennis’
Volgende
Download hier de koerier
sluiten

Vollegrondsgroenten Koerier 2022

Waterkwaliteit: het volgende stikstofdossier?

Terwijl boeren protesteren tegen het stikstofbeleid, dient het volgende ‘struikeldossier’ zich al aan: de Kaderrichtlijn Water (KRW). Christy van Beek, sustainability lead van Bayer CropScience licht toe: “In 2000 heeft de Europese Commissie de Kaderrichtlijn Water aangenomen die alle EU-lidstaten verplicht om in 2027 een goede waterkwaliteit te bereiken. Hierbij heeft Nederland, vergelijkbaar met het stikstofdossier, doelen vastgesteld voor verschillende stroomgebieden”.

De KRW is een raamwerk wat betekent dat het een gemeenschappelijk doel voorschrijft, maar dat lidstaten daar zelf invulling aan geven. Het hoofddoel is dat alle natuurlijke wateren een goede ecologische en chemische toestand realiseren. Voor kunstmatige wateren is het hoofddoel een goed ecologisch potentieel. Wat dat precies inhoudt is per watertype verschillend en bestaat uit chemische (nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen), ecologische (soorten) en morfologische (bijv. kustbeheer) kwaliteitsnormen. Er is dus een heel pallet aan doelen en bijbehorende normen, maar wanneer de gemeenschappelijke doelen niet worden bereikt, kan de EC boetes opleggen.
 
De eerste mijlpaal voor de KRW was in 2015 toen werd geconcludeerd dat met name de geplande verbetering van de ecologische waterkwaliteit onvoldoende was (PBL, 2008). De tweede mijlpaal is in 2027, wanneer alle wateren de algemene doelen moeten hebben gehaald. Op dit moment voldoet minder dan 1% van het oppervlaktewater in Nederland aan de afgeleide kwaliteitsnomren en vooral de ecologische waterkwaliteitsdoelen worden (nog) niet gehaald. Nederland behoort hiermee tot de slechts scorende landen van Europa.
 
Er zijn tal van redenen waarom Nederland (nog) niet voldoet aan de verschillende waterkwaliteitsnormen, maar de hoge grondwaterstanden, typisch voor grote delen van Nederland, spelen zeker mee. 
 
Christy van Beek “de landbouwsector heeft zeker sinds de jaren 90 een ongelooflijke verbeteringsslag gemaakt, maar we zijn er nog niet. In de vollegrondsgroenteteelt zijn emissies naar het oppervlaktewater sinds 1999 met meer dan 50% afgenomen. Dat is een geweldige prestatie, maar het is nog niet genoeg”. Er lopen verschillende initiatieven om emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater nog verder te beperken. Een ervan is de toolbox water. Op www.toolboxwater.nl kunnen telers snel en makkelijk een emissie-scan maken. Die geeft heel makkelijk inzage in de meest waarschijnlijke emissie routes. Ook kan op deze site advies aangevraagd worden van een erfemissiecoach. Deze coach helpt telers met gerichte acties om die laatst puntjes op de i te zetten. Dus ook dit seizoen, blijf alert op emissies en werk zo precies mogelijk. 
 
+Colofon