Terug
Bladvlekken bestrijden zonder chemie
sluiten

uitgave januari 2017

Boomkwekerij Koerier

Strategisch nadenken over onkruidbestrijding

Chemische onkruidbestrijding in de boomkwekerij wordt een steeds lastigere klus, voorziet teeltadviseur Simon van Houwelingen van Cultus Agro Advies. ,,Belangrijke basismiddelen vallen weg en er komen steeds meer middelen met gebruiksbeperkingen. Strategisch nadenken en een goede planning zijn daardoor belangrijker dan ooit.''

Simon van Houwelingen is teeltadviseur bij Cultus Agro Advies.

De tijd dat we met een paar chemische middelen alle onkruiden effectief en jaarrrond konden bestrijden komt niet meer terug. Steeds meer teelten vragen om een uitgekiend, strategisch plan om onkruiden netjes onder de duim te houden. En daarbij horen wat mij betreft niet alleen chemische, maar ook mechanische bestrijdingsmethoden. Geïntegreerde onkruidbestrijding - of mooier gezegd: duurzaam onkruidbeheer - zal steeds belangrijker worden.'' Simon van Houwelingen vat in een paar zinnen samen hoe hij naar de toekomst van de onkruidbestrijding in de boomteelt kijkt. Standaardmethoden zullen steeds meer vervangen worden specifieke bestrijdingssystemen, waarbij niet alleen de spuit maar ook eggen, wieders en schoffels worden ingezet. ,,Op dit moment is vanuit de afnemerskant nog geen al te grote druk om de onkruidbestrijding milieuvriendelijker en duurzamer te maken.

Maar ik denk dat het goed is om je daar wel op voor te bereiden door ook eens naar alternatieven buiten de chemie te kijken.'' De adviseur wijst hierbij op de resultaten van het waterschap De Brabantse Delta, dat de afgelopen jaren intensief het oppervlaktewater in de belangrijke Moersloot in Zundert heeft gemonitord. ,,Hierin zijn residuen van middelen gevonden, waarbij een gedeelte afkomstig is van herbiciden. Willen we voor ons nageslacht een schoner milieu hebben, dan zullen we ook vanuit de sector zélf de omslag moeten maken naar alternatieve methoden en niet alleen vanwege de druk van afnemers en/of wetgeving.''

Wieden eggen en schoffelen

De laatste jaren ziet de adviseur steeds meer bedrijven experimenteren met aangedreven wiedegggen, torsie- en vingerwieders, schoffels met perslucht en andere niet-chemische opties. En dat gaat met vallen en opstaan; met goede en met matige resultaten. Daar komt bij dat machines vaak niet in alle teelten 'passen', met name op bedrijven met een breed assortiment is dat een behoorlijk nadeel. Verder is ook de grondslag erg bepalend voor het uiteindelijke resultaat. Niettemin ziet Van Houwelingen kansen, en dan met name door in het begin van het seizoen het onkruid mechanisch aan te pakken en op het eind pas chemie in te zetten. ,,Met deze werkwijze kunnen we hoe dan ook een hoop milieuwinst boeken.''

Chemie voorlopig onmisbaar

Voorlopig zal chemische onkruidbestrijding echter een onmisbare schakel blijven - al komt er steeds meer druk op die schakel te staan. Zo gelden er sinds vorig jaar etiketbeperkingen voor middelen met de werkzame stof metazachloor, waardoor deze veel minder intensief kunnen worden ingezet. Verder geldt er dit seizoen (2017) een opgebruiktermijn voor middelen met de werkzame stof Linuron. ,,Door deze beperkingen wordt de onkruidbestrijding beduidend ingewikkelder en zullen we beter na moeten denken over de te volgen strategie. Alternatieven werken veelal selectiever en luisteren ook nauwer voor wat betreft hun toepassingstijdstip. We zullen dus beter moeten kijken welke onkruiden we hebben en welke middelen daar het beste bij passen'', zo stelt Van Houwelingen.

Sencor en Pistol Flex erbij

Gelukkig zijn er - naast de afvallers - ook een aantal nieuwe middelen bijgekomen, zoals Sencor in bos- en haagplantsoen. Deze toelating is er gekomen via een KUG (Kleine Uitbreiding Gebruiksgebied). Volgens Van Houwelingen zal Sencor een belangrijke ondersteuningspartner worden in bos- en haagplantsoen en met name bij de tweede of derde bespuiting worden ingezet. ,,Sencor is een middel waarmee al heel veel ervaring is opgedaan en dat zich in de praktijk al ruimschoots heeft bewezen. Verder is het prijstechnisch ook een interessant middel, waardoor ik verwacht dat veel boomkwekers ermee aan slag gaan.'' Nog een aanwinst is Pistol Flex, dat eveneens via een KUG een toelating heeft gekregen in laanbomen. Afgelopen jaar is dit middel op een aantal praktijkbedrijven getest, onder andere op occulaties. Omdat Pistol Flex behoor 'straf' werkt, is het belangrijk dat het middel vroeg wordt ingezet - dus voordat de ogen van bomen zich openen. Hiermee wordt mogelijke contactschade voorkomen. Belangrijkste plus van Pistol Flex is dat het een zeer lange werking van 3 tot 4 maanden heeft.
+Colofon