Producten

Actie vóór Reactie: bewerk met Roundup behandelde percelen tijdig

Terwijl de Nederlandse herregistratie van glyfosaat bevattende producten voor een groot deel is afgerond, zal eind dit jaar op Europees niveau weer gestemd worden over de toelating van glyfosaat als actieve stof.

Het is dan ook geen verrassing dat juist op dit moment de discussie rondom ‘gele velden’ weer oplaait.

Om die discussie te vermijden is vlot bewerken van behandelde percelen een optie.

 

Wetenschap

De conclusie van het voorlopige Europese herregistratie rapport – opgesteld door de onafhankelijke toelatingsautoriteiten van Zweden, Hongarije, Frankrijk en Nederland – is duidelijk.

Er is geen wetenschappelijke basis om de toelating van de actieve stof glyfosaat in Europa niet te verlengen.

Bayer voelt zich hierdoor extra gesteund in haar overtuiging dat Roundup voor veel landbouwkundige toepassingen een veilig en bruikbaar onderdeel uitmaakt van de gereedschapskist die een teler tot zijn/haar beschikking heeft.

Een toepassing waar we – net als met alle andere onderdelen uit die gereedschapskist – verstandig mee moeten omgaan.

Derhalve altijd werken volgens de principes van geïntegreerde teelt en wanneer Roundup binnen die werkwijze ingezet wordt, de toepassing uitvoeren volgens het Wettelijk Gebruiksvoorschrift waarbij zorgplicht niet uit het oog verloren wordt: waar nodig maatregelen nemen om jezelf en de omgeving te beschermen.

 

Emotie

In het maatschappelijk debat over gewasbescherming speelt emotie een belangrijke rol.

Niet vreemd wanneer je – met name buiten de landbouwsector - bijna geen artikel kunt lezen waarin de mogelijke negatieve effecten van gewasbeschermingsmiddelen worden benoemd, uitvergroot of zelfs gewoon verzonnen, zonder dat wordt ingegaan op het feit dat gewasbeschermingsmiddelen tot de meest onderzochte stoffen behoren en dat de toelatingscriteria in Europa de strengste ter wereld zijn.

Waar je geconfronteerd wordt met deze emotie is het belangrijk om er begrip voor te tonen en tegelijkertijd te vragen om wederzijds begrip.

Het zijn geen gemakkelijke discussies, maar we moeten ze niet uit de weg gaan.  

Met de verlenging van glyfosaat als actieve stof in zicht gebruiken veel organisaties die deze verlenging onwenselijk vinden juist deze emotie als ‘wapen’.

De gele velden zijn in deze discussie ondertussen verworden tot een soort symbool, met als dieptepunt de recente politieke oproep om foto’s van gele velden naar de minister van LNV te sturen.

 

 

Afb.: behandelde percelen onbewerkt laten liggen kan bijdragen aan negatieve beeldvorming

 

Toepassing

Hoewel er technisch en wetenschappelijk niets is aan te merken op ‘gele velden’ is het uiteraard gemakkelijker om de discussie te voorkomen.

Eén van de mogelijkheden hiervoor is om behandelde percelen te bewerken zodra dat – zonder negatief effect op de uitgevoerde toepassing – kan.  Onderstaand vindt u een aantal handvatten voor de toepassing en het moment van bewerken.

  • Pas Roundup bij voorkeur toe onder daarvoor geschikte omstandigheden: een groeiend gewas en toepassingsomstandigheden waarbij opname in het gewas optimaal is

  • Maai of klepel gewassen met veel bovengrondse massa eerst en wacht met de toepassing van Roundup tot hergroei van het gewas aan de orde is. Dit draagt niet alleen bij aan een beter resultaat, maar u voorkomt ook inkuil effecten door het onderwerken van veel groene massa. Daarnaast is er geen risico meer voor direct na de bewerking gezaaide of geplante gewassen.

  • Als algemene regel kunt u aanhouden dat bewerken altijd mogelijk is wanneer de eerste verkleuring zichtbaar wordt. Een meer specifiek tijdspad voor bewerken is te maken op basis van het gebruikte product en het dood te spuiten gewas/onkruid waarbij wordt uitgegaan van een toepassing onder optimale omstandigheden:

 

Roundup Ultimate:

- Na toepassing op éénjarige onkruiden: bewerken na 1 uur

- Na toepassing op kweek: bewerken na twee dagen

- Na toepassing op meerjarige onkruiden: bewerken na vier dagen

 

Roundup Evolution / Roundup + / Viking:

- Na toepassing op éénjarige onkruiden: bewerken na 1 dag

- Na toepassing op kweek: bewerken na vier dagen

- Na toepassing op meerjarige onkruiden: bewerken na een week

 

Meer informatie?

Heeft u als teler vragen over het moment van de toepassing of het bewerken van uw perceel, overleg dan vooraf met uw lokale distributeur en/of teeltadviseur.

Heeft u als teeltadviseur vragen rondom de toepassing van Roundup, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Bayer Crop Science.

Kijk voor meer informatie op www.agro.bayer.nl

 

Klik op  onderstaande logo voor meer product informatie en aanbevelingen:

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.