Producten

Residuen en controles

Bij het toepassen van een middel kunnen hele kleine hoeveelheden (residuen) in of op het gewas achterblijven. Stoffen worden onderzocht op de dosis waarbij geen meetbaar effect wordt vastgesteld (NOAEL), de dosis die men veilig op één dag kan innemen (ARfD) en de dosis die men levenslang dagelijks kan innemen (ADI). Hierbij wordt ook rekening gehouden met kwetsbare groepen zoals baby's en met het scenario dat men overmatig veel eet van een lievelingsgroente of fruit. Bij de laagste norm wordt een veiligheidsfactor ingebouwd.

Maximum Residu Limieten uitgelegd

Een Maximum Residu Limiet, of een MRL, is de maximum hoeveelheid residu (of reststof) die wettelijk is toegelaten in voedsel. MRLs worden bepaald door onafhankelijke organisaties die daarbij zeer grote veiligheidsmarges in acht nemen. Wanneer de MRL een zeldzame keer overschreden worden, is er in de meeste gevallen geen gevaar voor de menselijke gezondheid omdat ze ver beneden de veiligheidsnormen liggen. De ECPA (Euopean Crop Protection Association) heeft een brochure uitgegeven waarin duidelijk wordt uitgelegd hoe het nou eigenlijk zit met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en voedselveilighied. Klik hier voor deze (Engelstalige) brochure.

Hoe komt een MRL tot stand?
Een MRL wordt vastgesteld op basis van wat haalbaar is bij de toepassing van goede landbouwpraktijk (Good Agricultural Practice) en daarbij wordt rekening gehouden met de toxicologische maatstaven. Er bestaat een aanzienlijke marge tussen wat aanvaardbaar is vanuit toxicologisch standpunt en de veel lagere feitelijke blootstelling volgens de wettelijk vereiste MRL. Dat is de reden waarom, wanneer de MRL af en toe overschreden wordt, dit zelden of nooit een gevaar inhoudt voor de menselijke gezondheid. Meer nog, van de verschillende honderdduizenden residumonsters die sinds 1996 door het residucontroleprogramma van de EU onderzocht zijn, werd bij een uiterst conservatieve risicoanalyse slechts bij 2-4% van de monsters een theoretisch risico vastgesteld.

De ECPA  heeft een korte video uitgebracht waarin wordt uitgelegd wat een residu is, wat een MRL is, door wie een MRL wordt vastgesteld en hoe het zit met de veiligheid voor de consument.