Producten

Op deze opinie-pagina vind je redactioneel commentaar op nieuws en andere opiniërende artikelen. Klik op een van onderstaande linkjes om naar het desbetreffende artikel te gaan.

9 april 2024

De Tweede Kamer debatteert op 14 mei over gewasbescherming. Een belangrijk onderdeel van dit debat is de aangenomen motie over het verbod op het doodspuiten van graslanden en vanggewassen per 1 juli 2024. De motie spreekt van ‘onnodig gebruik’ en de opstellers van de motie schijnen ervan uit te gaan dat een uitvoering van een verbod geen enkele consequentie zal hebben voor boer, maatschappij of milieu. Dat is een misverstand. 

Opiniestuk Onnodig Gebruik

27 juni 2022

Het aanbod aan gewasbeschermingsmiddelen wijzigt snel. In rap tempo verdwijnen synthetische producten. Middelen met een natuurlijke herkomst (hierna te noemen “groene middelen”) op basis van schimmels, bacteriën, plantextracten en feromonen komen er gestaag bij. De politieke roep om deze middelen via een versneld toelatingstraject toegang te verlenen tot de markt is groot. Hiermee wordt de indruk gewekt dat het verdwijnen van synthetische producten eenvoudig opgevangen kan worden met groene middelen.

Snelle registratie groene middelen geen wondermiddel

27 juni 2022

Door oorlog in Oekraïne dreigt een voedselcrisis voor delen van Afrika en het Midden-Oosten, die sterk afhankelijk zijn van graanimport uit Oekraïne en Rusland. Voor de korte termijn moet ervoor gezorgd worden dat het transport van graan weer op gang komt. Voor de lange(re) termijn moet de capaciteit om voedsel te produceren in Afrika en het Midden-Oosten worden opgebouwd. Lees de opinie van Christy van Beek: 

Afrikaanse boeren hebben gewasbescherming nodig

3 juni 2022

Met Covid in het achterhoofd en Ukraine bovenaan de agenda is de toon in verband met de ‘Europese Green Deal’ veranderd. Waar voedsel- en energiezekerheid voorheen als een gegeven werden beschouwd, domineren zij nu het debat. Er worden vragen gesteld en er zijn partijen die vinden dat het wel wat minder kan met de ‘Europese Green Deal’. Lees de opinie van Hinse Boonstra:

Meer inzet op duurzame landbouw, niet minder

12 April 2022

Met enige regelmaat verschijnen er artikelen in de krant en berichten op sociale media die spreken over de machtige lobby van boerenorganisaties en pesticidenfabrikanten, en hoe deze lobby de wereld vergiftigt. Dat klinkt allemaal nogal heftig, maar is dat ook zo? Lees de opinie van Christy van Beek: 

De dagelijkse praktijk van een lobby’ist

09 maart 2021

Pachters die een nieuw contract afsluiten voor het gebruik van gronden van waterschap Vechtstromen, mogen geen glyfosaat meer gebruiken. Het is een stap die het milieu noch de volksgezondheid vooruithelpt, betoogt Jan Cees Bron, Communications Business Partner Benelux bij Bayer Bayer Crop Science, een van de producenten van middelen op basis van glyfosaat. Lees de opninie van Jan Cees Bron:

Waterschap schept gevaarlijk precedent

11 juni 2019

Teelten verder verduurzamen, wie wil dat niet? Ketenpartijen, adviseurs en telers, allemaal naarstig op zoek naar gewasbeschermingsmiddelen met de minste impact op het milieu. De milieumeetlat is een veel gebruikte tool om die keuze te kunnen maken. Maar is deze Milieumeetlat wel correct, éénduidig en transparant? Lees de opinie van Jolanda Wijsmuller:

CLM nog steeds niet transparant over achtergronden Milieumeetlat

17 april 2019

Met de toekomstvisie Gewasbescherming 2030 schetst minister Schouten een ambitieus vergezicht. De effectieve bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden staat onder druk. Dit kan leiden tot oogstverliezen en is niet duurzaam. In deze opinie vijf kansen die, voor een robuurste en weerbare gewasbescherming, het benutten waard zijn.

Over risico, doel, praktijk, wetenschap en tolerantie

28 maart 2019

De afgelopen jaren zien we elk voorjaar een discussie op gang komen over velden die geel kleuren. De gele velden lijken inmiddels een symbool geworden in het debat over de toekomst van onze landbouw en voeding. Het geel wordt daarbij onder andere in verband gebracht met de veiligheid voor mens en milieu en het verlies van biodiversiteit. Belangerijke thema's die om een open en goed geïnformeerde dialoog vragen. In deze opinie vind je een aantal punten die als input voor een dergelijke dialoog kunnen dienen.

Waarom kleuren sommige velden geel-oranje in het voorjaar?

15 maart 2019

Residuen van gewasbeschermingsmiddelen houden de gemoederen bezig. Met enige regelmaat worden er resultaten bekend gemaakt van meetingen naar resten van bestrijdingsmiddelen. Dit leidt vaak tot vragen. Hoe kan je deze resultaten het beste interpreteren? Lees het in de opinie van Hinse Boonstra:

Help, alweer een residustudie!

20 december 2018

Moderne veredeling, innovatieve middelen en precisielandbouw bieden kansen voor de realisatie van het Deltaplan biodiversiteitsherstel. Lees verder de opinie van Hinse Boonstra:

Innovatie: kans voor biodiversiteitsherstel

12 november 2018

Kringloop, natuurinclusief, biologisch, eco-modernistisch, hoogtechnologisch, er zijn vele inspirerende wegen naar een duurzamere landbouw. En dat is maar goed ook. Alleen al de variatie in teelten, landbouwmarkten en consumentenvoorkeuren is zo groot dat het onmogelijk is om één systeem te hebben dat overal en voor iedereen voldoet. Lees verder voor de opinie van Hinse Boonstra:

Verduurzaming van de landbouw, dat doe je zo!

5 oktober 2018

Met enige regelmaat zijn studies naar mogelijke effecten van bestrijdingsmiddelen nieuws. Vorige week kopte bijvoorbeeld de Volkskrant ‘Bijen sterven sneller door omstreden onkruidverdelger glyfosaat’. Het bericht was gebaseerd op een Amerikaanse studie. Andere media berichten ook over deze studie. Op basis van dit soort berichten zou je het idee kunnen krijgen dat bestrijdingsmiddelen schadelijk zijn. Maar klopt dat ook?

Vijf aandachtspunten bij berichtgeving over studies naar mogelijke effecten van bestrijdingsmiddelen

13 juni 2018


Gebruik van voor geïntegreerde teelt waardevolle middelen onnodig beperkt binnen Milieukeur. Lees de vragen en opmerkingen bij ‘On the way to Planet Proof’ van Jolanda Wijsmuller en Hinse Boonstra
Vragen en opmerkingen bij 'On the way to Planet Proof

25 april 2018

De besluitvorming rond de neonicotinoïden is een 'catch 22'. Het draait daarbij namelijk om de Bee Guidance, een set nieuwe richtlijnen voor bijenonderzoek. Beslissingen op basis van deze richtlijnen brengt een effectief middelenpakket onnodig in gevaar. Lees verder voor de opinie van Hinse Boonstra:
Neonicotinoïden, een catch 22

27 maart 2018

Natuurlijk, groen of biologisch... toverwoorden als het gaat over duurzame landbouw en voedsel. Als het natuurlijk is, is het goed. Maar klopt dat eigenlijk wel? Lees hier de opinie van Hinse Boonstra, werkzaam voor Bayer, een producent van zówel biologische als chemische middelen:
De natuur is niet altijd leuk

6 maart 2018

In het debat over gewasbescherming gaat het vaak niet over het verbeteren van duurzaamheid, maar over het uitbannen van chemische gewasbescherming. Dit lijkt een doel op zich geworden. Hinse Boonstra, Agricultural Policy en Stakeholder Affairs manager Bayer, geeft zijn mening:
Gewasbescherming slachtoffer van symboolpolitiek

13 februari 2018

Neonicotionïden, Hinse Boonstra, Agricultural Policy en Stakeholder Affairs manager Bayer, blikt terug en kijkt vooruit:
Neonicotinoïdentrilogie nadert ontknoping