Producten

Veilige middelen

Authentieke gewasbeschermingsmiddelen en zaadrassen worden intensief getest en streng getoetst aan de regelgeving voordat ze op de markt worden gebracht. Dit alles om veilige en hoogwaardige producten te kunnen bieden die bijdragen aan een duurzame landbouw. Het groeiend aantal namaakproducten op de markt brengt niet alleen de duurzame landbouw in gevaar, maar vormt ook een onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid en het milieu. Vanwege de onbekende samenstelling en het feit dat zij niet zijn getest noch zijn goedgekeurd voor gebruik, zijn namaak- en anderzins illegale producten niet veilig en vormen ze een onaanvaardbaar risico voor de teler, de consument en het milieu. Of een product origineel is kan gecheckt worden met de Bayer CapSeal-app. Lees meer over dit onderwerp op de pagina: Namaakproducten.

Bij toepassing van authentieke middelen volgens het etiket zullen geen onaanvaardbare effecten optreden. Voordat een gewasbeschermingsmiddel een toelating krijgt is het uitgebreid getest. Daarbij zijn twee zaken van belang: het registratieproces én een juiste toepassing.

 

  • De registratie van een gewasbeschermingsmiddel; om te borgen dat een middel goed onderzocht wordt op veiligheid voor mens en milieu alvorens het door telers gebruikt kan worden is er een uiterst degelijk Europees registratie systeem in het leven geroepen. Dit systeem is hazard based, kent een onafhankelijke risico analyse, werkt altijd met een veiligheidsfactor van 10 tot 100, en wordt te allen tijde aangepast aan de laatste stand der wetenschap en techniek. Dit maakt gewasbeschermingsmiddelen tot de best onderzochte en veiligste binnen de chemische stoffen waar we in ons dagelijks leven mee in contact kunnen komen. Onderstaande afbeelding weerspiegelt het toelatingstraject van in Nederland geregistreerde chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen.

           
Afb.1. Overzicht van het toelatingstraject voor gewasbeschermingsmiddelen

 

  • De toepassing van het gewasbeschermingsmiddel; als het hierboven beschreven systeem zegt dat een gewasbeschermingsmiddel veilig is voor mens en milieu, dan is dat altijd gebaseerd op specifieke toepassingsvoorwaarden. Uitermate belangrijk dus dat deze toepassingsvoorwaarden door de toepasser gerespecteerd worden. Belangrijk dus dat er duidelijke regels zijn. De etiketten op de producten beschrijven precies hoe, wanneer en vaak ook met welke techniek het product toegepast dient te worden.