Producten

Minister wil op zoek naar alternatief glyfosaat

In vanggewassen, groenbemesters en bij graslandvernieuwing
Landbouwminister Piet Adema wil dat het gebruik van glyfosaat in vanggewassen, groenbemesters en bij graslandvernieuwing in de toekomst wordt vervangen door mechanische alternatieven. De minister zei dit donderdag 20 oktober tijdens het bespreken van een motie voor een inperking van de inzet van glyfosaat, afkomstig van D66. 
 
De minister verwacht dat de zoektocht enkele jaren duurt en wil de overgang financieel steunen. Op termijn kan de omslag naar mechanische methoden verplicht worden, aldus Adema. De minister wees erop dat er volgens de toelatingsautoriteit Ctgb geen wetenschappelijke reden is om het gebruik van glyfosaathoudende middelen in te perken. Maar hij wees erop dat een recente analyse van Wageningen UR aantoont dat het juridisch toch mogelijk is de ingediende motie ten uitvoer te brengen.
 
Bayer wijst erop dat glyfosaat volgens de toelatingsautoriteiten in de EU maar ook bijvoorbeeld de VS, Canada en Japan veilig gebruikt kan worden. De werkzame stof doorloopt momenteel een regulier herregistratieproces waarin het eerste oordeel van de toelatingsautoriteiten van vier aangewezen rapporterende lidstaten – waaronder Nederland – positief is uitgevallen. De Europese autoriteit EFSA heeft het dossier momenteel in behandeling en zal naar verwachting eind volgend jaar tot een oordeel komen.
 
De landbouw zal zonder glyfosaat soms niet meer in staat zijn effectief in te grijpen tegen onkruiden of gedwongen worden middelen of andere methodes toe te passen die in veel opzichten schadelijker kunnen zijn. Een inperking van het label lijkt ons daarom alleszins onredelijk en ondermijnt het lopende, wetenschappelijke toelatingsproces. 

 

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.