Producten

Producten

Fungicide Ascra® Xpro

TOEGELATEN IN

Akkerbouwgewassen

  • Wintertarwe, winterrogge, triticale, spelt, zomertarwe en zomerrogge. Adviesdosering: T2: bij vlagbladtoepassing: (BBCH 37-39): 1,1 l/ha
  • Wintergerst, zomergerst en haver. Adviesdosering:
  1. Zomergerst op zandgrond en wintergerst bij 2 toepassingen: T1: begin stengelstrekking (BBCH 31-32): 0,7 l/ha of T2: vlagbladtoepassing (BBCH 37-39): 0,7 l/ha
  2. Zomergerst op kleigrond en haver bij 1 toepassing: T2 vlagbladtoepassing (BBCH 37-39): 0,85 l/ha
 

Mengingen met andere middelen

Ascra Xpro is indien nodig mengbaar met insecticiden en bedekkingsfungiciden.

 

Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Tijdens gewaswerkzaamheden en oogsten/snijden gedurende 14 dagen na de toepassing geschikte beschermende kleding en handschoenen dragen. Tijdens sorteren en verpakken geschikte handschoenen en lange mouwen dragen indien binnen 14 dagen na de toepassing is geoogst.

Attentie

Let op: Ascra Xpro bevat 65 gr/kg fluopyram. Er kunnen meerdere producten op basis van fluopyram in een grondgebonden teelt toegelaten zijn. De totale hoeveelheid fluopyram die jaarlijks via een gewasbehandeling op een perceel kan worden toegepast is maximaal 500 gram fluopyram per hectare. Dit maximum per kalenderjaar per perceel in grondgebonden teelten is daarmee inclusief eventuele toepassingen in volgteelten in hetzelfde kalenderjaar. Hou hier rekening mee in uw gewasbeschermingsplan.

Residuen volgteelten

Afhankelijk van de afbraaksnelheid van een middel, kan het voorkomen dat een middel met systemische eigenschappen kan worden teruggevonden in een volgende teelt. Lage hoeveelheden van de actieve stof die zijn achtergebleven in de bodem kunnen dan systemisch worden opgenomen in een volgende teelt en bij de oogst in de residu analyse worden gemeten. Als dit risico aanwezig is, wordt een MRL voor volggewassen vastgesteld. Deze MRL’s dekken qua hoogte niet een gebruik af in de betreffende teelt maar zorgen er voor dat het geoogste product in het handelsverkeer mag worden gebracht. Is er een registratie in de teelt dan ligt in het algemeen de MRL op een veel hoger niveau omdat deze MRL het gebruik in de betreffende teelt afdekt.

De actieve stof fluopyram die o.a. ook in Luna Privilege, Luna Sensation en Luna Experience zit, kan opgenomen worden in volggewassen. Voor vrijwel alle volgteelten waar een risico op een residu als gevolg van een voorgaande teelt aanwezig is, is een MRL aanwezig. Voor rabarber, kardoen, bleekselderij en knolvenkel  ontbreekt een MRL. Deze gewassen worden ontraden om als volgteelt te telen na een gewas waarin producten op basis van fluopyram zijn toegelaten. Voor de actuele stand ten aanzien van de beschikbare MRL van fluopyram, zie de EU Pesticide database.