Producten

Producten

Insecticide, Acaricide FLiPPER®

Toepassingsvoorwaarden
Risico voor niet-doelwit insecten en andere geleedpotigen.
Flipper is veilig voor de meeste bestuivers en natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier over het gebruik van dit product in combinatie met het gebruik van bestuivers en natuurlijke vijanden.

Advies bestuivers
De kasten van de bestuivers dienen te worden gesloten totdat het gewas volledig droog is
Fytotoxiciteit
In enkele variëteiten van bepaalde siergewassen is gewasreactie opgetreden o.a. in Poinsettia (kerststerren), Nieuw-Guinea-Impatiens, rozen, rode basilicum en paprika . Vermijd toepassing op de bloemen van de siergewassen. Gewasschade kan optreden wanneer toegepast wordt onder zeer hoge temperaturen.
Maximale toepassing
Maximaal 16 liter Flipper/ha per toepassing in de glastuinbouw en maximaal 10 l/ha Flipper per toepassing in buitenteelten.
Proefbespuiting i.v.m. gewasveiligheid
Het verdient de aanbeveling door middel van een proefbespuiting vast te stellen of het te behandelen gewas het middel kan verdragen
Overige bijzonderheden

Effecten op nuttige insecten
De classificatie van Flipper in onderstaande tabel is bij direct raken van de nuttige insecten. Flipper is redelijk veilig voor nuttige insecten en kan uitstekend worden toegepast in geïntegreerde teeltsystemen en in combinatie met nuttigen.

 

Nuttig insect Classificatie    
Anthocoris spp.  
Amblyseius californicus
 
Amblyseius cucumeris   
Amblyseius swirskii  
Aphidius spp.  
Cryptolaemus montrouzieri
 
Chrysoperla carnea   
Coccinellidae   
Dacnusa sibrica 
Delphastus catalinae  
Diglyphus isea 
Encarsia formosa   
Eretmocerus spp.   
Feltiella acarisuga   
Macrolophus caliginosus   
Orius spp.   
Phytoseiulus persimilis   
Typhlodromus pyri 

        veilig 
  licht schadelijk
  matig schadelijk
 

schadelijk

Disclaimer:
De hier weergegeven classificatie is opgesteld aan de hand van nationale en internationale werkingsproeven en praktijkervaringen en zijn gebaseerd op de in Nederland geregistreerde toepassingsdosering. Omdat de weerssituatie, gewasontwikkeling en de spuittechniek mede van invloed zijn, kunnen aan deze lijst geen rechten worden ontleend.

Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding
Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd en er in kassen gedurende 2 uur geventileerd is. Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen
Opslag en verwijdering
Opslag bij kamertemperatuur, onder 10°C kan kristallisatie plaatsvinden. Dit effect is volledig omkeerbaar en heeft geen invloed op de kwaliteit van het product. Voorkom opslag bij temperaturen onder 0°C.
H&P zinnen
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H315:
Veroorzaakt huidirritatie.
H319:
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335:
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H411:
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P102:
Buiten het bereik van kinderen houden.
P261:
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273:
Voorkom lozing in het milieu.
P280:

Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.

P304 + P340:
NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P337+P313:
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P403+P233:
Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P501:
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamel punt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Zie AgriRecover
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.