Producten

Producten

Insecticide, Acaricide Oberon®

Toepassingsvoorwaarden
Gevaarlijk voor bijen. Niet toepassen in gewassen waar honingbijenvolken zijn geplaatst.
Het middel kan een effect hebben op het broed van hommels. Derhalve bij inzet van hommels het middel uitsluitend toepassen als de hommels niet actief zijn en de hommelkasten gesloten zijn. De kasten pas weer open zetten 2 uur nadat het gewas volledig is opgedroogd.
Dit middel is gevaarlijk voor niet-doelwitarthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.

Gevoeligheid gewassen
Gezien het grote aantal variëteiten en de wisselende teeltomstandigheden van groenteteeltgewassen en bloemisterijgewassen is het niet mogelijk de gewasverdraagzaamheid voor alle situaties te onderzoeken. Indien nog geen ervaring is opgedaan met het middel in een bepaald gewas of ras, dient een proefbespuiting uitgevoerd te worden teneinde de verdraagzaamheid van het gewas of ras te testen.

Gewasveiligheid: komkommer, augurk, courqette, pattison, meloen, kalebas, pompoen en squash: in enkele komkommerrassen is de toepassing voor 1 maart risicovol gebleken.

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.
Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas
Overige bijzonderheden

Effecten op nuttige insecten
Gevaarlijk voor bijen. Niet toepassen in gewassen waar honingbijenvolken zijn geplaatst.
Het middel kan een effect hebben op het broed van hommels. Derhalve bij inzet van hommels het middel uitsluitend toepassen als de hommels niet actief zijn en de hommelkasten gesloten zijn. De kasten pas weer open zetten 2 uur nadat het gewas volledig is opgedroogd.

De classificatie van Oberon in onderstaande tabel is bij direct raken van de nuttige insecten. Oberon is redelijk veilig voor nuttige insecten en kan uitstekend worden toegepast in geïntegreerde teeltsystemen en in combinatie met nuttigen.

Nuttig insect Classificatie  
Anthocoris spp.  
Amblyseius cucumeris   
Amblyseius swirskii  
Aphidius spp.  
Chrysoperla carnea   
Coccinellidae   
Dacnusa sibrica 
Diglyphus isea 
Encarsia formosa   
Eretmocerus spp.   
Feltiella acarisuga   
Macrolophus caliginosus   
Orius spp.   
Phytoseiulus persimilis   
Typhlodromus pyri  nvt
        veilig 
  licht schadelijk
  matig schadelijk
 

schadelijk

Disclaimer:
De hier weergegeven classificatie is opgesteld aan de hand van nationale en internationale werkingsproeven en praktijkervaringen en zijn gebaseerd op de in Nederland geregistreerde toepassingsdosering. Omdat de weerssituatie, gewasontwikkeling en de spuittechniek mede van invloed zijn, kunnen aan deze lijst geen rechten worden ontleend.

Voorkomen emissie
Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert Bayer Crop Science om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangmogelijkheid voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een Phytobac® (of gelijkwaardige methode) om onnodige milieubelasting te voorkomen.
Raadpleeg de Toolbox Emissiebeperking voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.
Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding
Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd en er in kassen gedurende 2 uur geventileerd is. Tijdens gewaswerkzaamheden en oogsten/snijden gedurende 14 dagen na de toepassing geschikte beschermende kleding en handschoenen dragen. Tijdens sorteren en verpakken geschikte handschoenen en lange mouwen dragen indien binnen 14 dagen na de toepassing is geoogst.
H&P zinnen
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H317:
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H410:
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P280:

Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.

P501:
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamel punt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Zie AgriRecover
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.