Producten

Producten

Fungicide Prosaro®

Toepassingsvoorwaarden
Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in wintertarwe, triticale, zomertarwe, haver, peulvruchten, koolzaad en graszodenteelt in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien er gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen.
Dit middel is schadelijk voor niet-doelwit arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.
Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Resistentiemanagement 

Dit middel bevat de werkzame stoffen prothioconazool en tebuconazool. Prothioconazool en tebuconazool behoren tot de triazolen. De Frac code voor beide stoffen is 3. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

In koolzaad is toepassing uitsluitend toegestaan vanaf de vorming van zijscheuten (BBCH 20)
Overige bijzonderheden
Voorkomen emissie
Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert Bayer Crop Science om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangmogelijkheid voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een Phytobac® (of gelijkwaardige methode) om onnodige milieubelasting te voorkomen.
Raadpleeg de Toolbox Emissiebeperking voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.
Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding
Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen
H&P zinnen
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H315:
Veroorzaakt huidirritatie.
H319:
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335:
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H410:
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P280:

Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.

P308+P311:
Na (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen
P410:
Tegen zonlicht beschermen.
P501:
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamel punt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Zie AgriRecover
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.