Producten

Schoon en veilig werken

Vrij van emissie

Er moet zoveel mogelijk voorkomen worden dat gewasbeschermingsmiddelen (of resten van middelen) terecht komen op andere plekken dan in het gewas of op de bodem. Er wordt daarom gekeken naar oplossingen waarmee we dat kunnen voorkomen. Deze oplossingen gaan vaak verder dan de wettelijke eisen zoals bijvoorbeeld de tweede nota duurzame gewasbescherming of het Activiteitenbesluit voorschrijven. Werken aan vrijwillige oplossingen zorgt voor meer motivatie en meer maatwerk per bedrijf dan verplichte oplossingen zoals bijvoorbeeld de glastuinbouwsector opgelegd heeft gekregen in de vorm van zuiveringsverplichtingen.

In de nota 'Gezonde Groei, Duurzame Oogst' (tweede nota duurzame gewasbescherming) staan doelstellingen benoemd die gehaald moeten worden in 2018 en 2023. Het gaat om een algemene reductie van het aantal overschrijdingen van de oppervlaktewaternormen van 50% in 2018 en 90% in 2023 ten opzichte van het peiljaar 2013. Per sector liggen deze ambities vaak nog hoger;

Afb.1. Benodigde emissiereduscties per sector voor 2018 en 2023

Om deze doelstellingen te halen zijn er een aantal regels opgesteld in het Activiteitenbesluit. In het aangepaste Activiteitenbesluit van 1 januari 2018 staan met name aanpassingen die gericht zijn op het voorkomen van drift tijdens bespuitingen. In het Activiteitenbesluit is opgenomen dat bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in buitenteelten een techniek moet worden gebruikt die een driftreductie bereikt van tenminste 75% ten opzichte van een vastgestelde driftreductietechniek. Dit geldt voor alle percelen, ongeacht of deze wel of niet aan oppervlaktewater grenzen. Dit kan bereikt worden door het gebruik van driftreducerende spuitdoppen (deze staan op de DRD-lijst) met daarbij een driftreducerende techniek (deze staan op een zogenaamde DRT-lijst). Via de website Helpdeskwater zijn de meest actuele versies van deze lijsten te downloaden.

Groter belang andere emissieroutes

Er zijn ook andere emissieroutes zoals erf- en perceelsafspoeling en perceelsuitspoeling. Deze emissieroutes hebben een groter aandeel dan drift in de totale emissie en het is dan ook noodzakelijk daar meer de nadruk op te leggen in de op te pakken vrijwillige oplossingen.