Producten

Stengelbasisrot (Phytophthora cactorum): de aanpak gaat de komende jaren wijzigen

De huidige aanpak van de bestrijding van stengelbasisrot (Phytophthora cactorum) zal onder invloed van aanstaande wijzigingen in het middelenpakket gaan veranderen.

(English version below the Dutch article)

 

Driejarig onderzoek met de combinatie van Serenade en Aliette ter bestrijding van stengelbasisrot in de teelt van aardbeien wijst uit dat deze combinatie even effectief is als de huidige standaard op basis van dimethomorf.

Stengelbasisrot zal in de toekomst nog steeds effectief bestreden kunnen worden!

 

Wat is stengelbasisrot (Phytophthora cactorum)?

Aantasting treedt op via wonden in het rhizoom. Dit gebeurt vooral direct na planten. In aangetaste planten treft men bij het overlangs doorsnijden van het rhizoom een roodbruine verkleuring aan. Zodra, in het horizontale vlak gezien, het grootste deel van het rhizoom is aangetast, verwelkt de plant en sterft af.

Dit ziekteverloop kan zeer snel plaatsvinden. Deze schimmel dient vooral preventief te worden aangepakt en bij elke gewasbeschadiging moet rekening worden gehouden met invalspoorten.

 

Werkingsmechanisme van Aliette en Serenade

Aliette

Fosetyl-aluminium (actieve stof van Aliette is een systemisch fungicide met beschermende werking tegen een aantal oomycete- en ascomycete-schimmels. Aliette wordt snel opgenomen door zowel bladeren als wortels en vertoont zowel acropetale als basipetale verplaatsing in de plant (van wortel naar bovengrondse groeipunten en van bovengrondse groeipunten naar de wortel).

Het werkingsmechanisme bestaat uit het remmen van de kieming van sporen en het blokkeren van de ontwikkeling van mycelium. Bovendien induceert Aliette het plantafweermechanismen tegen schimmels.

 

Serenade (biologisch fungicide/bactericide op basis van Bacillus amiloliquefaciens QST 713)

Serenade is een contactfungicide dat wordt geproduceerd door middel van fermentatie. Tijdens het productieproces worden er door de bacterie een reeks van secundaire schimmelwerende verbindingen, bekend als lipopeptiden, geproduceerd. Deze lipopeptiden verstoren het celmembraan van de ziekteverwekker, wat resulteert in een fysieke afbraak van de schimmelcel bij contact. Een uniek werkingsmechanisme!

Deze werkingswijze is bijzonder belangrijk wanneer Serenade wordt gebruikt in combinatie met andere fungiciden. Omdat Serenade een membraanverstoring veroorzaakt, krijgt het fungicide waarmee wordt gecombineerd een betere toegang krijgt tot de ziekteverwekker.

Ook bij Serenade is aangetoond dat het afweermechanisme van de plant wordt geactiveerd. Dit betekent dat Serenade de planten aanzet om zichzelf te verdedigen tegen ziekteverwekkers. Indien Serenade wordt toegepast via de wortels gaat Serenade koloniseren op de wortels. Tijdens de groei van de bacterie op de wortels worden steeds weer lipopeptiden gevormd en de plant geactiveerd om zich te weren tegen belagers. Kortom een langdurige werking.

 

Een gouden duo voor de bestrijding van stengelbasisrot

Voor bodem- en wortelgebonden ziektes zijn Aliette en Serenade een gouden duo. Kijkend naar de werkingsmechanismen van de beide fungiciden is het duidelijk dat ze elkaar zeer versterken. Serenade zorgt ervoor dat Aliette effectiever zijn werk kan doen omdat Serenade de celmembranen van de schimmels lek prikt waardoor de schimmel gevoeliger wordt voor Aliette. Daarnaast heeft ook Aliette een directe werking tegen schimmels. Tenslotte activeren beide producten de plant om het zelfverdedigingsmechanisme aan te zetten waardoor de plant weerbaarder wordt.

 

Proefresultaten met de combinatie

Met een aantal jaar onderzoek aan de basis kunnen we de conclusie trekken dat de combinatie van Aliette met Serenade een sterke strategie is ten opzichte van Paraat *, wat momenteel vaak gebruikt wordt.

Onderstaande grafiek laat het effect zien wat we meermaals in onze proeven naar voren zien komen: starten met een aangietbehandeling net na stekken (moment A), opgevolgd met gewasbehandelingen daarna, met interval van telkens 7 dagen (momenten B, C, D). Ons systeem met Aliette en Serenade geeft een gezondere gewasstand dan op dezelfde momenten behandeld met dimethomorf.

 

Aliette en Serenade ICM

 

Advies

Met het wegvallen van actieve stoffen moet steeds weer worden gezocht naar alternatieven. Deze zijn niet altijd aanwezig. In het geval van stengelbasisrot is de combinatie van Serenade met Aliette een ijzersterk duo voor de bestrijding van stengelbasisrot.

Driejarig onderzoek onderbouwt deze conclusie. 

  • Pas steeds een gerichte rijenbehandeling toe op het moment van uitplanten en herhaal de behandeling met een interval van een maand of op kritische momenten. Respecteer het etiket ten aanzien van aantal toepassingen.
  • Dosering: 7,5 kg/ha Aliette & 5 L/ha Serenade
  • Een bijkomende optie is de toepassing van Previcur Energy. Naast fosethyl (de actieve stof van Aliette) heeft propamocarb een directe werking tegen de schimmel door remming van de groei van het mycelium. Bovendien worden de zoösporen (zwermsporen) van de schimmel gedood en wordt de sporenvorming en daarmee de verspreiding van de schimmel sterk geremd.
  • Dosering: druppelen of aangieten 2.36 L/ha  of gewasbehandeling 1.5 L/ha Previcur Energy

 

Fosethyl-alumimium: handelsmerken Aliette en Aliette WG
Fosethyl & propamocarb: handelsmerk Previcur Energy
Bacillus amiloliquefaciens QST 713: handelsmerken Serenade, Serenade OPTI, Serenade MAX, Serenade PRIME

* Paraat is een product van BASF

  

Meer informatie?

Bekijk ook onze Gewaspagina ' Tijd voor Aardbei' voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Klik op één van onderstaande logo's voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

 

Aliette Chevron

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

English version

Stem base rot (Phytophthora cactorum): the approach will change in the coming years

The current approach to combating stem root rot (Phytophthora cactorum) will change under the influence of upcoming changes in the product package. Three-year research with the combination of Serenade and Aliette to combat stem base rot in strawberry cultivation shows that this combination is as effective as the current standard based on dimethomorph.

Stem base rot can still be effectively controlled in the future!

 

What is stem base rot (Phytophthora cactorum)?

Infestation occurs through wounds in the rhizome. This mainly happens immediately after planting. In affected plants, a reddish-brown discoloration is found when cutting the rhizome lengthwise. Once most of the rhizome has been damaged, seen in the horizontal plane, the plant withers and dies. This disease progression can occur very quickly. This fungus should mainly be tackled preventively and entry ports must be taken into account with any crop damage.

 

Mode of action Aliette en Serenade

Aliette

Fosetyl aluminum (active substance of Aliette) is a systemic fungicide with protective action against a number of oomycete and ascomycete fungi. Aliette is rapidly taken up by both leaves and roots and exhibits both acropetal and basipetal movement in the plant (from root to above-ground growing points and from above-ground growing points to the root). The mechanism of action consists of inhibiting spore germination and blocking mycelium development. In addition, Aliette induces plant defense mechanisms against fungi.

 

Serenade (biological fungicide/bactericide, active ingredient Bacillus amiloliquefaciens QST 713)

Serenade is a contact fungicide produced through fermentation. During the manufacturing process, a series of secondary antifungal compounds known as lipopeptides are produced by the bacteria. These lipopeptides disrupt the pathogen's cell membrane, resulting in physical breakdown of the fungal cell upon contact. A unique mechanism of action.

This mode of action is particularly important when Serenade is used in combination with other fungicides. Because Serenade causes membrane disruption, the fungicide it is combined with has better access to the pathogen.

Serenade has also been shown to activate the plant's defense mechanism. This means that Serenade encourages the plants to defend themselves against pathogens. If Serenade is applied through the roots, Serenade will colonize on the roots. During the growth of the bacteria on the roots, lipopeptides are formed again and again and the plant is activated to defend itself against attackers. In short, a long-lasting effect.

 

A golden duo for combating stem base rot

Aliette and Serenade are a golden duo for soil and root-related diseases. Looking at the mechanisms of action of the two fungicides, it is clear that they strongly reinforce each other. Serenade ensures that Aliette can do her work more effectively because Serenade punctures the cell membranes of the fungi, making the fungus more sensitive to Aliette. In addition, Aliette also has a direct effect against fungi. Finally, both products activate the plant to activate its self-defense mechanism, making the plant more resilient.

 

Trial results with the combination

With a number of years of basic research, we can conclude that the combination of Aliette with Serenade is a strong strategy compared to Paraat *, which is currently often used. The graph below shows the effect that we have seen repeatedly in our tests: starting with a watering treatment just after cuttings (moment A), followed by crop treatments afterwards, with an interval of 7 days each (moments B, C, D). Our system with Aliette and Serenade produces a healthier crop than treated with dimethomorph at the same times.

 

Aliette and  Serenade ICM

 

Advice

With the disappearance of active substances, alternatives must be sought again and again. These are not always present. In the case of stem base rot, the combination of Serenade with Aliette is a very strong duo for combating stem base rot.

Three years of research substantiates this conclusion.

  • Always apply a targeted row treatment at the time of planting and repeat the treatment at an interval of one month or at critical moments. Respect the label regarding number of applications.
  • Dosage : 7,5 kg/ha Aliette & 5 L/ha Serenade
  • An additional option is the application of Previcur Energy. In addition to phosethyl (the active substance of Aliette), propamocarb has a direct effect against the fungus by inhibiting the growth of the mycelium. In addition, the zoospores (swarm spores) of the fungus are killed and spore formation and thus the spread of the fungus is strongly inhibited.
  • Dosage: drip or pour 2.36 L/ha or crop treatment 1.5 L/ha Previcur Energy

 

Fosethyl-alumimium: trademarks Aliette and Aliette WG
Fosethyl & propamocarb: trademark Previcur Energy
Bacillus amiloliquefaciens QST 713: trademarks Serenade, Serenade OPTI, Serenade MAX, Serenade PRIME

* Paraat is a product of BASF